งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเช่ารถยนต์ใช้ในงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเช่ารถยนต์ใช้ในงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเช่ารถยนต์ใช้ในงานราชการ
ทำสัญญาเช่ารถได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี ถ้าเช่ารถพร้อมคนขับรถ ให้คำนวณอัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 7,600 บาท เงื่อนไขการเช่า กรณีรถเสีย เกิดอุบัติเหตุ ผู้ให้เช่าต้องจัดรถทดแทนในสภาพตามสัญญาเช่าทันที เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถส่วนกลางและรถประจำตำแหน่งเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถที่คำนวณได้และภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

2 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถส่วนกลาง และรถประจำตำแหน่งมาใช้ในราชการ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถส่วนกลาง และรถประจำตำแหน่งมาใช้ในราชการ ราคารถตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าเช่าคิดเป็นรายเดือน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าซากตามหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพและช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจดทะเบียน ภาษีรถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าอำนวยการและค่ารถทดแทน 12% ค่ากำไร 8%

3 บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)
ประเภทรถ อัตราค่าเช่า(ไม่เกินบาท:คัน:เดือน) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 20,500 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 27,500 รถประจำตำแหน่ง ระดับ - รองอธิบดีหรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี) 29,000 - อธิบดี รองปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ2,000 – 2,400 ซีซี) 39,200 - ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 – 2,400 ซีซี) 59,600 - รัฐมนตรี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี) 85,000 - รองนายกรัฐมนตรี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน3,000 ซีซี) 100,400 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา 12,700 - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 14,500 - แบบดับเบิ้ลแคบ 17,400 ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 17,600 21,850

4 วิธีการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติในการเช่า จัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบพัสดุ 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม อิงราคาตามท้องตลาด จ้างผู้ประกอบอาชีพโดยตรง หลักฐานประกอบ ใบขับขี่รถสาธารณะของผู้รับจ้าง คู่มือจดทะเบียนรถที่แสดงถึงประเภทรถรับจ้างไม่ใช่รถส่วนบุคคล หากจ้างนิติบุคคลให้สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบ หนังสือรับรองประกันชีวิตของผู้โดยสาร นิติบุคคลให้ใช้ใบเสร็จรับเงินนิติบุคคล บุคคลธรรมดาใช้บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการจ่าย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยหลักฐานกาจ่ายข้อ 41

5 เอกสารอ้างอิง หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0404/ว 195 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2546 บันทึกข้อความ สำนักงานตรวจสอบภายใน มข. ที่ ศธ /048 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555


ดาวน์โหลด ppt การเช่ารถยนต์ใช้ในงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google