งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการออกข้อสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการออกข้อสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการออกข้อสอบ
Information system for storing the test.

2 รายชื่อ กลุ่ม 1 ชื่อ-นามสกุล เลขที่ นางสาว นันทิยา ทองเนียม 5414760001
นางสาว นันทิยา ทองเนียม นางสาว กมลสรวง วรรณภิรมย์ นาย อนันต์ ธัญมงคลสวัสดิ์ นาย ภาณุพันธ์ ปึงตระกูล นาย ทัศมะ วิริยะกิจนทีกุล

3 แนวคิด ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบัน ในการเก็บข้อมูลฐานข้อสอบยังเก็บเป็นรูปแบบ เอกสารที่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ ฐานข้อมูล ทำให้เป็นการยากที่จะดึงข้อสอบเก่ามาใช้งาน เช่น อาจจะมีการสุ่มนำข้อสอบเก่ามาใช้ในการออกข้อสอบแต่ละครั้ง แต่ ละปี หรือ การระบุระดับความยากง่ายในการออกข้อสอบ ทาง ผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการจัดการเก็บข้อมูลข้อสอบในฐานข้อมูลนั้น ค่อนข้างมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ได้ในหลายมิติซึ่งการ จัดการนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดการ และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเก่าๆ รวมถึงสามารถนำมาวิเคราะห์ แนวทางในการออกข้อสอบได้อีก ด้วย

4 สรุปปัญหา การจัดเก็บข้อสอบยังเป็นรูปแบบไฟล์อยู่ ทำให้ยาก ต่อการค้นข้อสอบเก่ามาทำการแก้ไขหรือ ประยุกต์ใช้งาน การออกข้อสอบยังเป็นการยากที่จะตัดสินใจได้ว่า จะนำข้อสอบเก่ามาออกข้อสอบอย่างไรจึงจะ เหมาะสม การเก็บเอกสารบางครั้งอาจจะซ้ำซ้อน ทำให้ดู เหมือนข้อมูลที่เก็บอยู่นั้นซ้ำซ้อน

5 แนวทางแก้ไข จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ
นำระดับความยากในการออกข้อสอบมาช่วยในการตัดสินใจ ใน การออกข้อสอบ นำผลการสอบของนักศึกษามาเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการ วิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีฐานข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการออกข้อสอบ ทำให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เพื่อที่จะ สามารถทำให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้ ทำการออกข้อสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผลการเรียนของนักศึกษาจะดีขึ้น เนื่องจากมีการ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเน้นหัวข้อที่มีการทำข้อสอบไม่ได้

7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เชาวรัตน์ เตมียกุล สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ การวิเคราะห์ข้อสอบ เมธา โยธาฤทธิ์ การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย สุรัตนา สังข์ หนุน ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง และสุพร รัตนพันธ์

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ และช่วยในการออกข้อสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google