งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย
ตามแนวคิดของเพียเจท์

2 เด็กอนุบาล (อนุบาลปีที่ 1-3)
เด็กอนุบาล (อนุบาลปีที่ 1-3) แนวคิด - สติปัญญากำลังพัฒนา - ฝึกการคิด - อยากรู้ อยากเห็น - อยากเล่น อยากกิน - ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง - เอาแต่ใจตนเอง - ขาดความมีเหตุผล - ขาดความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี - ชอบแกล้งเพื่อน

3 เด็กระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
เด็กระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) แนวคิด - ยึดสังคมเป็นใหญ่ - แคร์เพื่อนๆ - นับจำนวนได้ - แยกแยะความแตกต่างได้ - คิดอย่างมีเหตุผล - คิดแก้ปัญหาในสิ่งที่ง่ายๆ - รู้ภาษา ศัพท์ต่างๆมากขึ้น - สร้างจินตนาการได้ - สร้างความคิดรวบยอดได้

4 เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
แนวคิด - กำลังเปลี่ยนระดับสติปัญญาจากขั้นความคิดเชิงรูปธรรม มาเป็นความคิดเชิงนามธรรม - คิดถึงเรื่ององค์ประกอบต่างๆเชิงนามธรรมได้ - ความน่าจะเป็นได้ - การสมมติเรื่องราว สร้างจินตนาการ และการคิดอย่างมีเหตุ ผลได้

5 เด็กระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) แนวคิด - สติปัญญาพัฒนาได้ดีแล้ว 90%
- สติปัญญาพัฒนาได้ดีแล้ว 90% - เรียนรู้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมได้ - เรียนรู้หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ได้ - เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม - ตัดสินใจ แก้ปัญหา การทดลอง ทดสอบและข้อพิสูจน์ ต่างๆได้

6 เด็กอนุบาล (อนุบาลปีที่ 1-3)
เด็กอนุบาล (อนุบาลปีที่ 1-3) บทบาทของครู - เตรียมความพร้อมให้เด็ก - สร้างบรรยากาศที่ดีเป็นกันเอง - ตอบสนองความต้องการของ เด็กตามความสนใจ - เรียนปนเล่น - จัดบทเรียนให้สนุกสนาน - มีกิจกรรมสลับกับการเรียน - ฝึกการสร้างวินัยในตนเองและ วินัยของกลุ่ม - ให้เด็กได้แสดงออกตาม ความสามารถและความสนใจ - ฝึกรู้จักการยอมรับ - ฝึกการให้ การเสียสละ การเอื้อ อาทรต่อเพื่อนๆ - ฝึกมารยาท สร้างบทบาทผู้นำ

7 เด็กระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
เด็กระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) บทบาทของครู จัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถ ความเด่น จัดฉายวีดิทัศน์ การ์ตูนประกอบ แบ่งกลุ่มการเรียน สนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

8 เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
บทบาทของครู กระต้นให้เด็กเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ อภิปราย ฝึกการแสดงความคิดเห็น ฝึกการเขียนรายงาน ให้เขียนเรียงความ ให้ศึกษาค้นคว้า ให้ทดลอง เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก การสร้างจินตนาการ การฝึกให้คิดหาเหตุผล ส่งเสริมความมีอิสรภาพของเด็ก ให้เด็กช่วยกันสร้างระเบียบ และกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ของห้องเรียน

9 เด็กระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) บทบาทของครู ฝึกการทำงานเป็นทีม
ฝึกทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ฝึกการค้นคว้าให้เกิดแรงจูงใจใฝ่รู้ ฝึกให้มีแรงจูงใฝ่สัมพันธ์ ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการสร้างภาวะผู้นำ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google