งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1
การลบทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัด มฐ ค1.2 ม 1/2 บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม

3 วัตถุประสงค์ ด้านความรู้ 1. ลบทศนิยมได้ ด้านทักษะกระบวนการ 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ด้านคุณลักษณะ ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เรานำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำหน่วย เรานำการลบทศนิยมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คำถามประจำบท การลบทศนิยมทำได้อย่างไร

5 ระยะเวลาในการประเมิน
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน

6 แหล่งข้อมูล หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักพิมพ์ สสวท.


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google