งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

3

4

5

6 คุณครูจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 คุณครูจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา

7 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My lovely school จำนวน 4 แผน เวลา 10 ชั่วโมง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สาระสำคัญ การพูด วาดภาพ หรือเขียนนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การแนะนำโรงเรียนของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นการค้นพบ ข้อมูล ค้นคว้าและเรียบเรียงการใช้ภาษานำเสนอ เพื่อการสื่อสารใน ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

9 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ โดยการพูดและเขียน ตัวชี้วัด ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ต 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพ แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวจากที่ฟัง หรืออ่าน ต 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

10 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สาระการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.ใฝ่เรียนรู้ 2.มุ่งมันในการทำงาน 3.มีวินัย การพูด การเขียนและการใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ พูดและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สาระการเรียนรู้ Vocabulary : directions / prepositions / verbs Grammar : present tense, past tense Function : May I introduce our school? Culture : Greeting, Leave – taking. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

12 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
1. ขั้นตั้งคำถาม 2. ขั้นเตรียมการค้นหาคำตอบ 3. ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ 4. ขั้นสรุปผลและนำเสนอผลการศึกษา

13 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
1. ขั้นตั้งคำถาม กิจกรรม . สำรวจสถานที่จริง (KWL) . หมวก 6 ใบ . ประเด็นคำถาม - Want to know. - What is the answer. - Where do you get the information? - How do you get the answer. . คำถามวิจัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

14

15

16

17 2. ขั้นเตรียมการค้นหาคำตอบ กิจกรรม
. การแนะนำแหล่ง เรียนรู้ . การเรียนคำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องในการเก็บ ข้อมูล . การวางแผน การศึกษาค้นคว้า คำตอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

18

19 3. ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ กิจกรรม
. การจัดทำปฏิทินการ ดำเนินงาน . การกำกับการปฏิบัติงาน . แบบบันทึกข้อมูล - การสัมภาษณ์ (Note taking) - วิธีการ Note taking จากการสำรวจ - การอ่านจากเอกสาร . การนำเสนอผลงาน . เรียนรู้คำศัพท์ . Role play โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

20

21 4. ขั้นสรุปและนำเสนอผลการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
กิจกรรม . ทบทวนการทำงาน . กลุ่มนำเสนอผลงาน สรุปผลการศึกษา . นำเสนอผล การศึกษาด้วย กระบวนการวิจัย หลากหลายรูปแบบ . ต่อยอดการวิจัยครั้ง ต่อไป โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

22

23 ภาพความสำเร็จ

24

25 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
E - Book 1 2 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

26

27

28

29 Thank You


ดาวน์โหลด ppt แผนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google