งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน
แพทย์ประจำ รพ.สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับแจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน นางชนวรรณ เชิญกลาง ผอ. รพ.สต. บึงปรือ อสม.ที่รับผิดชอบ อสม.หมู่ 3 นางละมัย ใจมั่น นายเย้ กันกลางดอน นางรัตนา จันทวงษ์ นางเกษร หวังประสพกลาง นางพิมพา หนูสันเทียะ อสม.หมู่6 นางเกษร แดวขุนทด นางจำนงค์ รามสันเทียะ นางสาวรัตนา ร่มรุกข์ นายวินัย หุยขุนทด นางพิมพา ค้าโค นายสำเริง หุยขุนทด นางทุเรียน ฟีสันเทียะ นางทองดี วิกสูงเนิน นส.วิลัยลักษณ์ บินสันเทียะ นางมะลิ หนูสันเทียะ นางสมควร ใจมั่น นางทองใบ ร่มรุกข์ นางศยามล โกฏกลางดอน

2 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ
ปี (คน) ปี (คน) 0 - 5 ปี (คน) หญิงตั้งครรรภ์ (คน) โรคเรื้อรัง(คน) ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 232 222 39 3 40 10 44

3 เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน
แพทย์ประจำ รพ.สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับแจ้ง ทันตแพทย์ สมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน นาย ชัยนาจ สอนจะโปะ พยาบาลวิชาชีพ อสม.ที่รับผิดชอบ อสม.หมู่ 7 นางโสภา ชุดกลาง นางบุญสม พอขุนทด นางบัวลอย พอขุนทด นางหนูแดง อยู่โคกสูง นางบุญธรรม อยู่โคกสูง อสม.หมู่ 5 นางรันจวน สุขหวาน นางมินตรา หวังแววกลาง นางจัด อดุลย์กลาง นางอรพิน ศิลปชัย นายสมพร พันขุนทด นางลั่นทม มุ่งแห่งกลาง นางนนทยา อิงเกิลล์ฟิลด์ นางน้อย สอนกำปัง นางช่วง พูนสวัสดิ์ นางศรีไพร ไพลกลาง นางทนุ จันทร์นอก นางชลิ้ม วาดโคกสูง

4 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ
ปี (คน) ปี (คน) 0 - 5 ปี (คน) หญิงตั้งครรรภ์ (คน) โรคเรื้อรัง(คน) ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 52 120 63 34 13 60

5 เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน
แพทย์ประจำ รพ.สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับแจ้ง ทันตแพทย์หญิงสมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน น.ส. สุวรรณา ทองคีรี เจ้าพนักสาธารณสุขชุมชน อสม.ที่รับผิดชอบ อสม.หมู่ 10 นางสาย ทวีฤทธิ์ นางอัญญา แก้วจอหอ นางอุทิน พลองพิมาย นางวารินทร์ จุ่มกลาง นางลำยวง เก็บกลาง นางสายตา เก็บกลาง นางรุ่งทิพย์ ลือทองหลาง นางอรุณ แท่นนอก นางลัดดาวรรณ คุ้มทองหลาง นางหนูน้อย โพธิ์นอก นางทิว จงน้อมกลาง นายหลอด ทวีฤทธิ์

6 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ
ปี (คน) ปี (คน) 0 - 5 ปี (คน) หญิงตั้งครรรภ์ (คน) โรคเรื้อรัง(คน) ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 124 88 20  3 17 5 80

7 เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน
แพทย์ประจำ รพ.สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับแจ้ง ทันตแพทย์หญิงสมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน นาย เชิดเกียรติ เชิญกลาง เจ้าพนักสาธารณสุขชุมชน อสม.ที่รับผิดชอบ อสม.หมู่ .1 นางน้อย แก่ค้างพลู นางปรึกษา ข้องนอก นางกัญญาพัช ฆ้องนอก นายจำลอง แก่ค้างพลู นางนงรัก เจิมโคกสูง อสม.หมู่ .2 นางโรม ผลนอก นางอำพร หาญนอก นายจอง สมัยกลาง นางอุ่นเรือน แก้วกลาง นางถั่วพู สวยกลาง นางสำราญ ลื่นกลาง นางรุ้งนภา ขจัดภัย นางบัวชุม ชนะกิจ นางนิตย์ ยศกลาง

8 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ
ปี (คน) ปี (คน) 0 - 5 ปี (คน) หญิงตั้งครรรภ์ (คน) โรคเรื้อรัง(คน) ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 90 101 42 5 17 10 45

9 เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน
แพทย์ประจำ รพ.สต. นายแพทย์ กิติศักดิ์ ทับแจ้ง ทันตแพทย์หญิงสมรรจณ์ อาภรณ์เอี่ยม เภสัชกร นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน น.ส. สาริณี ภาคสันเทียะ เจ้าพนักสาธารณสุขชุมชน อสม.ที่รับผิดชอบ อสม.หมู่ 9 นางอุไร มัชพงษ์ นางประสมศรี สูนกลาง นส.อุรารัตน์ เนตรทองหลาง นางสมพร คำทอง นางสำลี งามจันอัด หมู่ 11 นางนิราวัลย์ จันทร์แสง นางสมหมาย ชิดนอก นางจวน วัฒนากลาง นส.มันทนา ชิดนอก นางลำดวน ผลสนอง นายอ๊อด มัชพงษ์ นางเจนจิรา ชะอุ่มกลาง นส.ศิริประภา คงกลาง นางทองใบ วิวิจชัย

10 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ
ปี (คน) ปี (คน) 0 - 5 ปี (คน) หญิงตั้งครรรภ์ (คน) โรคเรื้อรัง(คน) ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 311 133 40 31 9 149

11 ภาพรวม WECANDO รพ.สต.บึงปรือ

12 กลุ่มอายุ WE CAN DO ที่รับผิดชอบ
ปี (คน) ปี (คน) 0 - 5 ปี (คน) หญิงตั้งครรรภ์ (คน) โรคเรื้อรัง(คน) ผู้พิการ (คน) ผู้สูงอายุ (คน) 809 664 200 19 117 47 378


ดาวน์โหลด ppt เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google