งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)
แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)

2 ที่มาของโครงการ

3 เป้าหมายของโครงการ HW วิธีการ 1 วัน SW เครื่องชี้วัด

4 เก็บบันทึกอาการเสียเป็นระบบ Knowledge Base
เครื่องชี้วัดโครงการ ระยะเวลาที่ใช้ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากรับเรื่องจนใช้งานได้ ซ่อมเองได้เสร็จภายใน 1 วัน มีเครื่องสำรองให้ใช้งาน ส่งซ่อมภายนอกสามารถติดตามงานซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน มีการจัดทำ PM ปีละ 4 ครั้ง เพื่อดูแลเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานอยู่เสมอ (ลดค่าใช้จ่ายการจ้างได้ปีละ 570,000 บาท) เก็บบันทึกอาการเสียเป็นระบบ Knowledge Base เพิ่มทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงาน ปีละ 3 ครั้ง

5 แผนการแก้ไขปรับปรุงสถานภาพโครงการจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

6 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง)

7 (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง)
ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง) ข้อมูลบันทึกอาการเสียตั้งแต่เริ่มโครงการ จำนวน 231 หัวข้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ซ่อมเองได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน จำนวน 15 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ส่งซ่อมแล้วสามารถติดตามงานซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 33 เครื่อง เครื่องพิมพ์ที่ส่งซ่อมแล้วสามารถติดตามงานซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 6 เครื่อง จาก 8 เครื่อง เครื่องพิมพ์ที่แจ้งซ่อมแล้วเสร็จภายใน 1 วัน จำนวน 53 เครื่อง จาก 56 เครื่อง

8 กลุ่ม: IT@CUBOOK นายเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก ที่ปรึกษากลุ่ม
จบการนำเสนอผลงาน กลุ่ม: นายเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก ที่ปรึกษากลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุริยา ชัยรุ่งมณีดำรง ประธานกลุ่ม น.ส.วราภรณ์ ภาคีรักษ์ เลขานุการ นายธัชชัย สุริยวงศ์ สมาชิก นายสุบัน บุญธรรม สมาชิก นายฉัตรชัย ทองศรี สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google