งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบโอโซน ประจำเดือน เมษายน 2555 เวลา 20.00/22.00 – 08.00 น. ของทุก วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบโอโซน ประจำเดือน เมษายน 2555 เวลา 20.00/22.00 – 08.00 น. ของทุก วัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบโอโซน ประจำเดือน เมษายน 2555 เวลา 20.00/22.00 – 08.00 น. ของทุก วัน

2 • • Building 5 Floor 3 Main Menu  Building 9 Floor 12,14,15,16 Building 9 Floor 12,14,15,16  Building 11 Floor 1,2  Building 1 Floor 1,2  Building 2 Floor 1,2,3 Building 2 Floor 1,2,3

3 Building 9 Floor 12 Building 9 Floor 12 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. แผนกจัดเลี้ยง / Banquet Department. วันที่ 2 เมษายน 2555 / 2 April 2012. วันที่ 24 เมษายน 2555 / 24 April 2012. ห้องสัมมนา 1 / Seminar Room 1. วันที่ 2 เมษายน 2555 / 2 April 2012. วันที่ 25 เมษายน 2555 / 25 April 2012. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม / Institute of Reseach Promotion and Innovation Development. วันที่ 2 เมษายน 2555 / 2 April 2012. วันที่ 25 เมษายน 2555 / 25 April 2012. ห้องสัมมนา 3 / Seminar Room 3. วันที่ 3 เมษายน 2555 / 3 April 2012. วันที่ 25 เมษายน 2555 / 25 April 2012.

4 Building 9 Floor 14,15,16 Building 9 Floor 14,15,16 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Chairman of Board of trustees Room. วันที่ 3 เมษายน 2555 / 3 April 2012. วันที่ 26 เมษายน 2555 / 26 April 2012. ห้องสภามหาวิทยาลัย / Board of Trustees วันที่ 3 เมษายน 2555 / 3 April 2012. วันที่ 26 เมษายน 2555 / 26 April 2012. ห้องปฏิบัติการโรงแรม / Hotel Simulation (Front Office) Room. วันที่ 4 เมษายน 2555 / 4 April 2012. วันที่ 26 เมษายน 2555 / 26 April 2012. ห้องชัยพฤกษ์ / Function Room. วันที่ 4 เมษายน 2555 / 4 April 2012. วันที่ 27 เมษายน 2555 / 27 April 2012. โรงละคอน / Auditorium วันที่ 4 เมษายน 2555 / 4 April 2012. วันที่ 27 เมษายน 2555 / 27 April 2012. ห้องรับรองวิทยากร / Reception Room. วันที่ 9 เมษายน 2555 / 9 April 2012. วันที่ 27 เมษายน 2555 / 27 April 2012. ห้องควบคุมระบบ / Control System Room. วันที่ 9 เมษายน 2555 / 9 April 2012. วันที่ 30 เมษายน 2555 / 30 April 2012.

5 Building 11 Floor 1, 2 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชั้น 1/ Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) วันที่ 9 เมษายน 2555 / 9 April 2012. วันที่ 30 เมษายน 2555 / 30 April 2012. ห้องรับรอง / Reception Room. วันที่ 10 เมษายน 2555 / 10 April 2012. วันที่ 30 เมษายน 2555 / 30 April 2012. ห้องผอ. สพก. / Director, Creative Entrepreneurship Development Institute Room. วันที่ 10 เมษายน 2555 / 10 April 2012. ห้องประชุม / Meeting Room. วันที่ 10 เมษายน 2555 / 10 April 2012. ห้องสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชั้น 2 / Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) วันที่ 11 เมษายน 2555 / 11 April 2012.

6 Building 1 Floor 1, 2 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ที่ทำการนักศึกษาภาคพิเศษ / Special Program Office Room. วันที่ 11 เมษายน 2555 / 11 April 2012. ห้องเกาหลีศึกษา / Korean’s Room. วันที่ 11 เมษายน 2555 / 11 April 2012.

7 Building 2 Floor 1 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้อง ผอ. ภพ. / Director, Special Programs Office Room. วันที่ 17 เมษายน 2555 / 17 April 2012. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 / 29 August 2011. ห้อง ผอ. สทบ. / Director, Records Office Room. วันที่ 17 เมษายน 2555 / 17 April 2012. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 / 29 August 2011. ห้อง ผอ. บกส. / Director, Educational Service and Student Welfare Office Room. วันที่ 17 เมษายน 2555 / 17 April 2012. วันที่ 30 สิงหาคม 2554 / 30 August 2011. ห้อง ผอ. สกก./ Director, Sports and Student Activities Office Room. วันที่ 18 เมษายน 2555 / 18 April 2012. วันที่ 30 สิงหาคม 2554/ 30 August 2011. ห้อง ผอ. รนศ. / Assistant to the President for Strategic Planning and Corporate Communication. วันที่ 18 เมษายน 2555 / 18 April 2012. วันที่ 30 สิงหาคม 2554 / 30 August 2011. ห้องการเงินกิจกรรมนักศึกษา / Department of Financial Affairs for Student Activities Room. วันที่ 18 เมษายน 2555 / 18 April 2012. วันที่ 31 สิงหาคม 2554/ 31 August 2011. ห้องประชุม กนศ. / Meeting Room. วันที่ 19 เมษายน 2555 / 19 April 2012. วันที่ 31 สิงหาคม 2554 / 31 August 2011.

8 Building 2 Floor 2 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องอัดเสียง / Sound Recording Studio Room. วันที่ 19 เมษายน 2555 / 19 April 2012. วันที่ 31 สิงหาคม 2554 / 31 August 2011. ห้องบริการโสต / Audio Visual Room. วันที่ 19 เมษายน 2555 / 19 April 2012. ห้องประชุม / Meeting Room. วันที่ 20 เมษายน 2555 / 20 April 2012. ห้อง ผอ. ศทศ. / Director, Educational Technology Center Room. วันที่ 20 เมษายน 2555 / 20 April 2012.

9 Building 2 Floor 3 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 1 / Nonlinear Editing Room 1. วันที่ 20 เมษายน 2555 / 20 April 2012. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 2 / Nonlinear Editing Room 2. วันที่ 23 เมษายน 2555 / 23 April 2012. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 3 / Nonlinear Editing Room 3. วันที่ 23 เมษายน 2555 / 23 April 2012. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 4 / Nonlinear Editing Room 4. วันที่ 23 เมษายน 2555 / 23 April 2012. ห้องผลิตสื่อ / Media Production Room. วันที่ 24 เมษายน 2555 / 24 April 2012.

10 Building 5 Floor 3 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( กรุงเทพ โพลล์ ) วันที่ 24 เมษายน 2555 / 24 April 2012.

11 อบโอโซนครั้งต่อไป เดือน พฤษภาคม 2555 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท #1960


ดาวน์โหลด ppt การอบโอโซน ประจำเดือน เมษายน 2555 เวลา 20.00/22.00 – 08.00 น. ของทุก วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google