งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS
การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS งานพัสดุ 1 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

2 Contents 1 ต้องเป็นผู้ขายที่มีอยู่ในระบบ GFMIS 2 3
การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ (PO) จะบันทึกได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น 3 การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ (PO) ต้องมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 4 กรณีที่จ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อ PO

3 1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายใน web report (GFMISREPORT.MYGFMIS.COM)
****

4 2. คลิกที่ Search

5 3. เลือกรหัสผู้ขาย (Vendor master)

6 4. กรอกรหัสผู้เสียภาษีลงในช่องข้อความ
*รหัสผู้เสียภาษี*

7 กรณีมีผู้ขายอยู่ในระบบแล้ว

8 กรณีไม่มีมีผู้ขายอยู่ในระบบ

9 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ข้อมูลหลักผู้ขาย

10 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน/Passport
สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน/Passport ส่งให้งานพัสดุ 1 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

11 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google