งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Lab I-II Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Lab I-II Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com
Lab I-II Suphot Sawattiwong

2 Lab 1.1: จงหา Output ของ Console.Write("x = {0} y = {1}",123 ,456);
            Console.ReadLine();

3 Lab 1.2 ให้รับค่าชื่อนามสกุลทาง keyboard และนำมาแสดงค่าดังนี้
Enter Name: <รับค่าทาง keyboard> Enter Surname: <รับค่าทาง keyboard> Hello <ชื่อ> + <นามสกุล>!!!

4 Lab 1.3 จงรับค่าคะแนนผ่านทาง keyboard และนำมาตัดเกรดตามเงื่อนไขดังนี้
หากคะแนนอยู่ในช่วง ได้ C หากคะแนนอยู่ในช่วง ได้ D หากคะแนนน้อยกว่า 50 ได้ F

5 Lab 2.1 จงรับค่าผ่านทาง Keyboard ทั้งชื่อ และ นามสกุล จากนั้นให้ทำการรับค่าคะแนน จำนวน 10 วิชา และหาค่า GPA

6 Lab 2.2 จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ “*” *****

7 Lab 2.3 จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ เป็นตัวเลข โดยจำนวนตัวเลขรับค่าผ่านทาง keyboard จากตัวอย่าง รับค่า keyboard เป็นเลข 5 เข้ามา 12345

8 Lab 2.4 จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ “*” โดยรับค่าจำนวน Loop ผ่านทาง Keyboard จากตัวอย่างรับค่าเป็นเลข 5 * ** *** **** *****

9 Lab 2.5 จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ “*” โดยรับค่าจำนวน Loop ผ่านทาง Keyboard จากตัวอย่างรับค่าเป็นเลข 5 * ** *** **** *****


ดาวน์โหลด ppt Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Lab I-II Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google