งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service (Final) คณะผู้พัฒนา นางสาวลออศรี ใจชื่น รหัส 443040909-2 นางสาวศิริรัตน์ บุตรดี รหัส 443040971-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service (Final) คณะผู้พัฒนา นางสาวลออศรี ใจชื่น รหัส 443040909-2 นางสาวศิริรัตน์ บุตรดี รหัส 443040971-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service (Final) คณะผู้พัฒนา นางสาวลออศรี ใจชื่น รหัส 443040909-2 นางสาวศิริรัตน์ บุตรดี รหัส 443040971-1 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ COE2004-18

2 Agenda •Conceptual Design • การแบ่งงาน • ผลงานที่ได้ทำไปแล้ว • แผนการดำเนินการต่อไป

3 Conceptual Design การออกแบบโปรแกรมเราจะแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนคือ • เขียนโปรแกรม • ออกแบบไฟล์ XML ที่ใช้เก็บข้อมูล • ออกแบบกราฟิก (GUI)

4 การแบ่งงาน โครงการนี้ สามารถที่จะแบ่งการทำงาน ในส่วนของภาคเรียนแรกได้เป็น 3 ส่วน หลักคือ • ศึกษาภาษา XML และเขียนโปรแกรม เพื่อทดลองเก็บค่าต่างๆ ที่ได้จาก โปรแกรม • ออกแบบเขียนรูปแบบของโปรแกรม ( กราฟิกของโปรแกรม ) • ศึกษาการทำงาน การสร้างเว็บเซอร์วิส อย่างง่าย และการเรียกใช้งานเว็บ เซอร์วิส

5 ผลงานที่ได้ทำไปแล้ว รูปแบบของ โปรแกรม • หน้าเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย ช่องให้ใส่หมายเลข โทรศัพท์ของ ผู้ใช้งานและ รหัสผ่าน

6 ผลงานที่ได้ทำไปแล้ว ( ต่อ ) • หน้าสมุด โทรศัพท์ แสดงรายชื่อผู้ ติดต่อ และกลุ่มของ ผู้ติดต่อ สามารถ เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ชื่อกลุ่ม และ สามารถลบรายชื่อ ได้

7 ผลงานที่ได้ทำไปแล้ว ( ต่อ ) • หน้าข้อมูล ส่วนตัว แสดง รายละเอียด เกี่ยวกับหมายเลข โทรศัพท์ผู้ใช้งาน และข้อมูลจำเป็น อื่นๆ สามารถแก้ไข รหัสผ่านได้จาก หน้านี้ด้วย

8 ผลงานที่ได้ทำไปแล้ว ( ต่อ ) • หน้าส่งข้อความ จะปรากฏ รายชื่อผู้ติดต่อและ รายชื่อกลุ่มให้เลือก ว่าจะส่งให้ใคร พิมพ์ส่งได้ทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

9 ผลงานที่ได้ทำไปแล้ว ( ต่อ ) • หน้าประวัติการ ใช้ แสดง รายละเอียดที่บอก ว่า ส่งข้อความหา หมายเลขใดบ้าง มี ข้อความว่าอะไร วัน และเวลาที่ส่ง และ สถานการณ์ส่งว่า ส่งได้หรือไม่

10 แผนการดำเนินการต่อไป • ศึกษาและพัฒนาการใช้งานให้มี ความปลอดภัยของข้อมูล • ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด และทำการปรับปรุงแก้ไข • ทำรายงานสรุปผลโครงการและจัดทำ ข้อมูลการใช้งาน

11 The End.


ดาวน์โหลด ppt Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service (Final) คณะผู้พัฒนา นางสาวลออศรี ใจชื่น รหัส 443040909-2 นางสาวศิริรัตน์ บุตรดี รหัส 443040971-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google