งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว อ.ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

3 หัวข้อนำเสนอ ความคืบหน้าของโครงงาน ระบบตรวจสอบผู้ใช้
ระบบบันทึกการขายสินค้าและระบบกันขโมย ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบตรวจสอบคลังสินค้าและจัดทำรายงาน ระบบการตรวจสอบอาร์เอฟไอดี สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต สาธิตการใช้งาน -ความคืบหน้าจะเป็นการอธิบายหลักการของแต่ละระบบคร่าวๆว่าระบบที่ทำเสร็จแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง แต่ละส่วนใช้-ประโยชน์ยังไง - สาธิต จะแสดงการวิธีการใช้งานให้ดู พวกอินเตอร์เฟสต่างๆจะได้ไม่ต้องอธิบายอีก เพราจะแนะนำไปแล้วในตอนแรกตรงความคืบหน้า

4 ความคืบหน้าของโครงงาน
ระบบตรวจสอบผู้ใช้ ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม จัดทำส่วนของการเข้าสู่ระบบโดยใช้อาร์เอฟไอดี

5 ความคืบหน้าของโครงงาน
ระบบบันทึกการขายสินค้าและระบบกันขโมย ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม จัดทำส่วนของการแสดงรายละเอียดข้อมูลอัตโนมัติ จัดทำส่วนของการปิดเปิดการใช้งานระบบบันทึกการขาย

6 ความคืบหน้าของโครงงาน
ระบบจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม จัดทำส่วนของตารางรายชื่อผู้เข้าใช้งาน

7 ความคืบหน้าของโครงงาน
ระบบตรวจสอบคลังสินค้าและจัดทำรายงาน ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม จัดทำส่วนของการทำรายงาน

8 ความคืบหน้าของโครงงาน
ระบบการตรวจสอบอาร์เอฟไอดี จัดทำส่วนของการเปลี่ยนและเขียนคีย์ลงในแท็ก

9 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
แทกไม่สามารถอ่านทะลุโลหะได้ อุปกรณ์ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง

10 สรุปผลการดำเนินงาน การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในการตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย ระบบแจ้งเตือนการขโมยสินค้า การสร้างรายงานต่างๆ จากฐานข้อมูล รายงานคลังสินค้า รายงานสินค้าขาดสต็อก รายงานซื้อสินค้า รายงานขายสินค้า

11 แนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต
พัฒนาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การใช้รหัสผ่านร่วมกับแทกในการเข้าสู่ระบบ การเก็บบันทึกการใช้งาน พัฒนารูปแบบรายงานให้มีประสิทธิภาพในการนำไปวิเคราะห์ผลมากยิ่งขึ้น สรุปยอดขายรายเดือน-ปี การแสดงกราฟต่างๆ จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาพัฒนาเพื่อการนำไปใช้งานจริง เครื่องอ่านแบบมือถือ 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท เครื่องอ่านแบบประตู 1 เครื่อง ราคา 40,000 บาท แทกจำนวน 5,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสำหรับสินค้าชนิดอื่น

12 สาธิตการใช้งาน

13 คำถามหรือข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย โดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google