งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุดรธานี นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุดรธานี นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุดรธานี นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์
นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายปรีชา บุญหล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง (แต่งตั้งภายในหน่วยงาน) นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี นายก้าน โคตรชมภู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (ว่าง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้าง 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 17 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 9 รวม 32 28 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน=1, นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ=1, วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ=1 , เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 7,200 รายการ 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600 7,200 974 2,104 2,868 3,910 4,605 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 239 558 767 1,077 1,408 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 220 430 573 754 897 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) - 4 7 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 18 50 79 110 127 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 28 46 61 76 89 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 3 5 10 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 6 17 22 36 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 2 12 14 19 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี แผน ผล 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนกุมภวาปี 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลบ้านเชียง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง ข.16 ข.17 ข.18 ข.16 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.3 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 ข.2

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,800 รายการ 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 800 1,377 1,858 2,375 2,817 6.1 กรรมการ (คณะ) 11 26 41 57 62 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 18 42 55 90 106 6.3 สำรวจ (งาน) 9 20 24 31 35 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 8 19 27 37 51 6.5 ประมาณราคา (งาน) 29 39 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 735 1,223 1,645 2,068 2,447 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 16 22 30 36 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 7 13 33 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - งานบริการด้านผังเมือง 84 14 21 28 49 56 63 70 77 47 71 99 126 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 12 43 59 74 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 40 52

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 60% - 10% 20% 30% 40% 50% 15% 10 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 15 35 55 65 75 79 11 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 14 แห่ง 7 14 12 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 6 ครั้ง 1 2 3 4 5 6

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก -โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 100% (งาน) ลบ. 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 1 โครงการ (งานก่อสร้างศาลากลาง สูง 5 ชั้น จังหวัดอุดรธานี) งบประมาณรวม 147 ล้านบาท

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน (โปรดระบุ) 1.1 ... ครั้ง 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 8 หลัง 3 ตรวจสอบสถานบริการ 45 แห่ง 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 20 ครั้ง 5 6 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.4167 ลบ. 6.30% 12.80% 21.08% 28.01% 37.69% 47.73% 57.34% 68.07% 77.72% 86.42% 93.92% 100% 12.53% 21.10% 31% 37.00% 1.1 งบดำเนินงาน 4.57% 1.2 งบลงทุน - 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี 8 ก.ค. 58 ประเมินผลผัง ผังเมืองรวมชุมชนกุมภวาปี ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเชียง 46 46 56


ดาวน์โหลด ppt อุดรธานี นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google