งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน)

3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.77 เพศหญิงร้อยละ 30.23 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 55 ปี คิดเป็นร้อยละ รองลงมามีอายุระหว่าง ปี คิดเป็นร้อยละ 37.20 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.62 ส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.38 และทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ

4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาทั้งหมดมีการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นอาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษามีการแปลงหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนไปสู่การสอน และ สถานศึกษาอบรมครูให้มีความสามารถในการจัดทำแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นอาเซียน

6 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องอาเซียน

7 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดให้มีโสตวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการเรียนรู้อาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษาจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการค้นคว้าหาข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และสถานศึกษาจัดทำป้ายหรือนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน

8 ด้านการเตรียมบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษาส่งเสริมความรู้ คมวามเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจัดประชุมชี้แจง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

9 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการระดับภาค
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับภาค -ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ - มอบหมายงานกิจกรรมดำเนินงาน อภิปรายแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละภาค -ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ -ด้านการจัดกิจกรรม -ด้านอื่นๆ แนวทางการจัดนิทรรศการในวันตรวจเยี่ยม - รูปแบบ -วัน เวลา -สถานที่ -งบประมาณ -บุคลากรร่วมนิทรรศการ

10 กำหนดการจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน
ภาคใต้ 20 กรกฎาคม 2556 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google