งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การประกันคุณภาพการศึกษา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การประกันคุณภาพการศึกษา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การประกันคุณภาพการศึกษา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“การประกันคุณภาพการศึกษา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและ การประกันคุณภาพ

3 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. เน้นกระบวนการ) และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ. เน้นผลลัพธ์) สกอ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมศ คือ “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)”

4 การประกันคุณภาพภายใน
P วางแผน A ปรับปรุงแก้ไข D ปฏิบัติ ใช้ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการที่เป็นกิจกรรมของนิสิต C ตรวจสอบ

5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
มีการประเมินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นประจำทุกปีหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา ผลการประเมินของปีการศึกษา 2551 2.73 จากคะแนนเต็ม 3 (ดีมาก)

6 การประกันคุณภาพภายนอก
ประเมินรอบที่สอง พ.ศ – 2553 ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ

7 ผลการประเมินระดับสถาบัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ม.นเรศวรและกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์รับการประเมินจากสมศ. เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2550 ผลการประเมินระดับสถาบัน (ม.นเรศวร) 4.61 จาก 5 (ดีมาก) ผลการประเมินระดับ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4.33 จาก 5 (ดี)

8 ผลการดำเนินงานบางส่วน

9 ด้านการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทุกหลักสูตร สี่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ใช้ใน ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัสดุและคุรภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น จัดให้มีการพาไปดูงาน และฝึกงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

10 อาจารย์

11 รางวัลที่อาจารย์และนิสิตได้รับ
รางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการประกวดบทความในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2552 บทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2552 รางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอ แบบโปสเตอร์ ในการประชุม วิชาการ Thailand “Reverse Brain Drain Project” International Conference on Cadmium in Food and Human Heath

12 รางวัลการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภท คอนกรีตกำลังดัดสูง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และประเภทคอนกรีตกำลังสูง ด้รางวัลชมเชย อันดับ 1 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีต มวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

13 รางวัลชนะเลิศในการประกวด
โครงงานนิสิต “นิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร” ครั้งที่ 10

14 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2551
ศึกษาต่อ ได้งานทำ

15 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต / มหาบัณฑิต
รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 3.55 มาก ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 3.68 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.10 ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 3.52

16 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “การประกันคุณภาพการศึกษา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google