งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน ” (ด้วยวาจา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน ” (ด้วยวาจา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน ” (ด้วยวาจา)
โครงงานวิศวกรรม ME PROJECT “ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน ” (ด้วยวาจา) โดย ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 ลำดับการนำเสนอ กล่าวสวัสดีผู้ฟังเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอ
บอกผู้ฟัง ว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร นำเสนอเนื้อหาที่จัดเตรียมมา สรุปการนำเสนอจบ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม กล่าวขอบคุณเพื่อจบการนำเสนอ สื่อนำเสนอ ซ้อมนำเสนอ

3 สื่อการนำเสนอ หัวข้อการนำเสนอ ชื่อเรื่อง/ ชื่อสมาชิก/ อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มาและความสำคัญ (Background & Motivation) วัตถุประสงค์ (Objectives) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes) การดำเนินโครงงาน (Project Activities) ผลและวิเคราะห์ผล (Result & Discussion) สรุปผล (Conclusions) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)

4 สื่อการนำเสนอ ME PROJECT “ การเตรียมสื่อ”

5 เทคนิคการเตรียมสื่อ ใช้รูปภาพ กราฟ ตารางข้อมูล ช่วยในการสร้างความเข้าใจ ขนาดตัวอักษรเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจนจากหลังห้อง เรียบเรียงข้อมูลเป็นข้อๆ หากสามารถทำได้ นำเสนอภาพรวมก่อนนำเสนอรายละเอียดปลีกย่อยเสมอ ใช้สีช่วยในการจัดกลุ่มข้อมูล เน้นความสำคัญ สร้างการเคลื่อนไหว ช่วยดึงความสนใจ ใช้ฉากหลังช่วยในการแบ่งส่วนเนื้อหา

6 เทคนิคการเตรียมสื่อ เลือกใช้ Slide Design/ Background/ Layout ที่กำหนดใน MS Power Point ให้มากที่สุด ไม่ควรสร้างเอง ใช้เส้นแนวโน้มช่วยเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้รูปร่างจุดข้อมูลและสีให้เกิดความแตกต่างชัดเจน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ให้เห็น แสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็นและมีความสำคัญ ควรมีชื่อและลำดับที่กำกับรูปภาพและตาราง

7 ตัวอย่างรูปภาพ รูปที่ 1 การกระจายความเร็ว

8 จำแนกตามสถานะภาพการทำงาน
ตัวอย่างกราฟ จำแนกตามเพศ จำแนกตามช่วงอายุ จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำแนกตามสถานะภาพการทำงาน

9 ตัวอย่างรูปภาพ

10 ตัวอย่างคลิปวีดีโอ รูปที่ 1 การกระแทกของน้ำกับสันทำนบ

11 ตัวอย่างตาราง โมดูล ชื่อโมดูล จำนวนชั่วโมง ร้อยละ 1
นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs 3 1.78 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ 18 10.71 กลยุทธ์ทางการตลาด 12 7.14 4 การบริหารจัดการธุรกิจ ( การผลิต / บริการ ) 8.92 5 การบริหารองค์กรและบุคลากร 6 การบริหารทางการเงิน / การบัญชี 24 14.28 7 การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล รวม Module 1-7 ( ชม. ) 102 60.71 8 การให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ 60 35.71 9 การศึกษาดูงาน 3.57 รวม Module 1-9 ( ชม. ) 168 100

12 ตัวอย่าง (ไม่ดี)

13 ME PROJECT การนำเสนอ

14 การเตรียมตัวนำเสนอ แต่งกายสุภาพ
มาถึงห้องก่อนเวลานำเสนอ และฝึกใช้อุปกรณ์ คิดเสมอว่าผู้ฟังสนใจเรื่องที่จะนำเสนอ การนำเสนอเป็นทักษะ ต้องฝึกซ้อม การนำเสนอคือการพูดให้ฟัง ไม่ใช่การอ่านให้ฟัง หากมีประเด็นการนำเสนอมาก อาจทำการ์ดช่วยจำ ใช้คำพูดที่ออกเสียงได้ง่าย ชัดเจน หลีกเลี่ยงคำเฉพาะ ควบคุมเวลาการนำเสนอ

15 เทคนิกการนำเสนอ กำหนดจุดที่จะยืนนำเสนอ ไม่บังจอภาพ
พูดชัดถ้อยชัดคำ ไม่เร็วหรือช้าไป ยิ้มด้วยความมั่นใจ จุดที่สำคัญอาจเน้นเสียง หรือหยุดให้เกิดความน่าสนใจ ไม่เล่นมุขตลกที่ไม่แน่ใจ (กลุ่มผู้ฟัง บรรยากาศ โอกาส) ใช้ไม้ชี้ หรือ Pointer ให้ผู้ฟังติดตาม ไม่หันหลังให้ผู้ฟัง และพูดกับกระดานหรือจอภาพ กวาดสายตาไปทั่วห้อง สังเกตสีหน้าและบรรยากาศ ไม่เคลื่อนไหวไปมาบ่อยมาก จนทำให้ผู้ฟังสับสน


ดาวน์โหลด ppt “ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน ” (ด้วยวาจา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google