งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555
สวัสดีปีใหม่ 2555 วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555

2 CT1 : Current topics ปัญหาที่พบ ในกระบวนการ CT1 การเขียนบทที่ 1
การเขียนบทที่ 2

3 1.รายละเอียดผู้วิจัย – 2.ชื่อหัวข้อ
? ไม่พิมพ์ชื่อผู้วิจัย ? ชื่อเรื่องกินขอบเขตกว้างเกินไป ? พิมพ์ผิด การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่จำเป็น

4 3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
? เขียนสั้นมาก จนไม่เห็นว่ามีที่มาอย่างไร และจะไปลงมือทำอะไร ห้ามใช้ภาษาพูด บอกภูมิหลังของเรื่องนั้น ๆ ต้องสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยเรื่องนี้ เขียนตรงประเด็น เน้นเข้าเรื่อง ไม่ยืดเยื้อ ไม่สั้นเกินไปหรือยาวเกินไป (ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ)

5 4. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เป็นการขยายรายละเอียดแนวคิดของประเด็นปัญหาว่าต้องการศึกษาหรือพัฒนาอะไร วัตถุประสงค์ทุกข้อที่เขียนต้องสามารถศึกษาได้ นั่นคือ ต้องถามตัวเองว่าทำได้ วัดได้ เก็บข้อมูลได้ ทั้งหมดหรือไม่ ห้ามนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องเขียนเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะได้ลงมือทำ และสามารถวัดได้หรือเห็นผลของการกระทำได้

6 5. หลักการ ทฤษฎี และเหตุผล
? เขียนวกวน และซ้ำกับความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ควรเขียนให้เห็นว่า การพัฒนาสิ่งที่ต้องการนั้นต้องใช้เนื้อหา หลักการ ทฤษฎี อะไรบ้าง มาเป็นความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนั้น ๆ

7 6. ระยะเวลาดำเนินการ (Gantt Chart)
รูปแบบไม่ถูกต้อง ไม่ได้สัดส่วน ควรเขียนหัวข้อเพียงการศึกษาเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่วางแผนในตาราง ถ้าเป็นงานวิจัย (ของจริง) Gantt Chart ก็ต้องไปถึงการนำเสนองาน (สอบนำเสนอจบ)

8 8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อทำเสร็จแล้ว ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือทำวิจัยต่อไป

9 8.ขอบเขตของการวิจัย งานวิจัยทุกเรื่อง ควรมีการกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ บอกกรอบของผลผลิตที่ได้ว่าจะมีการศึกษาหรือพัฒนาในส่วนใดบ้าง

10 9.การเขียนคำนิยามศัพท์
เป็นการให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากคำศัพท์บางคำมีความหมายได้หลายคำ จะให้เฉพาะความหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น การให้ความหมายคำนิยามเชิงปฏิบัติการต้องไม่ค้านกับแนวคิดทฤษฏี และมีความหมายที่แน่นอนชัดเจน วัดได้อย่างเดียวกันไม่ว่าใครวัด คำนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ไว้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับผู้วิจัย

11 ปัญหาอื่น ๆ ชื่อเรื่องไม่ชัดเจน กว้างเกินไป
ระบุหัวข้อตามแบบฟอร์มไม่ครบ เช่น ขาด H/W S/W มีคำผิด/ภาษาพูดมาก

12 การเขียน บทที่ 1 บทนำ CT1 ส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ บกพร่อง ให้ปรับตามข้อแนะนำที่แจ้งไปแล้ว และสามารถหยิบเนื้อหาที่เขียนไว้ใน CT1 มาใช้ได้ โดยอาจเขียนให้ละเอียดได้มากยิ่งขึ้น เช่น ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หลักการ ทฤษฎีและเหตุผล เป็นต้น

13 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1.2 วัตถุประสงค์
1.3 หลักการ ทฤษฎีและเหตุผล 1.4 แผนดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.6 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

14 การเขียน บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมเนื้อหา หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เราได้กล่าวไว้ในหลักการ ทฤษฎีและเหตุผล จากบทที่ 1 มาให้รายละเอียดไว้ที่นี่ เสนอแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เฉพาะที่เกี่ยวข้อง มีการอ้างอิงตามหลักสากลที่ถูกต้อง มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อสุดท้าย

15 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( 3 เรื่องขึ้นไป )


ดาวน์โหลด ppt วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google