งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Nexis โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Nexis โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Nexis โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50

2 Content Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทาง ธุรกิจที่สำคัญ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มีขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุมดังนี้ ข่าว (News) ได้แก่ ข่าวปัจจุบันและข่าวย้อนหลังจาก หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์จาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก บทข่าวโทรทัศน์ที่ออกอากาศจาก สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุที่สำคัญ ข่าวสารทางธุรกิจ วารสาร ตัวอย่างเช่น Bangkok Post, The Nation (Thailand), Business Week, Bloomberg (All), CNN, BBC, Singapore Straits Time เป็นต้น

3 วารสารชั้นนำ (Core Journals) ได้แก่ Asia Business, Economist, Forbes, Risk Management, Journal of Marketing เป็นต้น ประวัติข้อมูลบริษัท (Company Profiles) และเอกสารทางการเงิน (Financial Filing) เช่น Nelson Information, Hoover’s Company Capsules, RDS TableBase เป็นต้น Country Reports เช่น EIU : Business /Forecasts /Profiles /Reports /Risk National Trade Data Bank Market Reports - Asia /Pacific IBC International Country Risk Guide - Asia /Pacific Rim เป็นต้น กฎหมายแบ่งตามหัวข้อ เช่น กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมาย ลิขสิทธิ์ กฎหมายการศึกษา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายครอบครัว Content

4 - รวบรวมเอกสารมากกว่า 30,000 รายชื่อ ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กว่า 97 % - บรรจุบทความมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980 และ เอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990- ปัจจุบัน - ครอบคลุมสาขา Accounting, Tax & Financial, Computers & Communications, Banking, Science & Technology เป็นต้น Content

5 การสืบค้นเบื้องต้น Easy Search 1. คลิกที่แถบ Search 2. คลิกเลือก Easy Search 3. พิมพ์คำค้นในแบบคำ หรือ วลี หรือ ประโยค 4. เลือกกลุ่มประเภทแหล่งข้อมูล ซึ่งเลือกได้มากกว่า 1 แหล่ง 5. กำหนดช่วงระยะเวลาการตีพิมพ์ 6. คลิกปุ่ม Search 1 2 3 4 5 6

6 การสืบค้นขั้นสูง Power Search 1. คลิกที่แถบ Search 2. คลิกเลือก Power Search 4. คลิกเพิ่มคำค้นจากดัชนีหัวเรื่อง บริษัท ฯลฯ 5. เลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น 7. กำหนดช่วงระยะเวลาการตีพิมพ์ 8. คลิกปุ่ม Search 3. เลือกวิธีการสืบค้น • ค้นด้วยคำหรือวลีพร้อมคำเชื่อม/Terms and Connectors • ค้นด้วยประโยคบอกเล่าหรือวลียาวๆ/Natural Language 6. คลิก Find More Sources เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูล 1 2 3 4 56 7 8

7 เพิ่มคำสำคัญจากดัชนีคำค้น (SmartIndexing) 1.พิมพ์คำค้น เช่น thai 2. เลือกเงื่อนไขการค้นหา 3. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องดัชนีตามประเภท 4. คลิก Find 12 3 4

8 ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น (Find a sources) 1. คลิกแถบ Sources และ Find Sources2. คลิกวิธีการค้นหาแหล่งข้อมูล 3. ถ้าเลือก keyword ให้พิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหาในแหล่งข้อมูล 4. หรือเลือกตามประเภท หัวเรื่อง และกลุ่มอุตสาหกรรม 5. คลิกปุ่ม Find Sources 1 2 3 4 5

9 ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นด้วยคำสำคัญ (Keywords) 1.เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 2.คลิกปุ่ม OK-Add to Search เพื่อนำไปร่วมในการสืบค้น 1 2

10 ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นตามความสำคัญของหัวเรื่อง (Hierarchy) 1. คลิกปุ่ม Hierarchy เพื่อแสดงหัวเรื่องตามลำดับความสำคัญของหัวเรื่อง 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 3. คลิกปุ่ม OK-Add to Search 1 2 3

11 ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นไล่เรียงตามตัวอักษร (Alphabet) 1. คลิกปุ่ม Alphabet เพื่อแสดงหัวเรื่องตามลำดับตัวอักษร 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 1 2 3

12 หน้ารายการผลลัพธ์ (Results) 1. แสดงคำค้นและจำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ2. จำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง 3. แก้ไขการสืบค้น บันทึกคำค้น 5. การจัดเรียงลำดับรายการผลลัพธ์ 4. รูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 6. รายการผลลัพธ์ที่พบ 7. ชนิดของสิ่งพิมพ์ที่พบในรายการผลลัพธ์8. จัดกลุ่มผลลัพธ์ตามประเภท 1 2 3 4 5 6 7 8

13 แสดงผลลัพธ์ตามชื่อสิ่งพิมพ์ (Publications) 1. คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อดูชื่อสิ่งพิมพ์ 2. คลิกที่ชื่อสิ่งพิมพ์ 1 2

14 แสดงผลลัพธ์ตามกลุ่มประเภท (Results Groups) 1.คลิกเพื่อเลือกกลุ่มผลลัพธ์ประเภทเอกสาร 2. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 1 2

15 เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 1.คลิกที่ Results เพื่อกลับไปที่รายการผลลัพธ์ 2. คลิกเพื่อพิมพ์ อีเมล์ และบันทึก 1 2

16 ค้นหาเอกสารตามหัวเรื่องเดียวกัน (Find Documents with Similar Topics) 1.คลิกที่หัวเรื่องจากส่วนล่างสุดของหน้าเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 2.คลิกเพื่อปรับปรุงการสืบค้น 1 2

17 การสั่งพิมพ์เอกสาร (Print Documents) 1. เลือกชนิดการแสดงข้อมูลภายในเอกสาร2. เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ 3. เลือก Font และการเน้นคำค้นที่พบในเอกสาร 4. เลือกรูปแบบการจัดแยกหน้า 5. คลิก Print 1 2 34 5

18 การส่งเอกสารทางอีเมล์ (Email Documents) 1. เลือกรูปแบบไฟล์การจัดส่งเอกสาร2. พิมพ์ Email Address 3. เลือก Font และการเน้นคำค้นที่พบในเอกสาร 4. เลือกรูปแบบการจัดแยกหน้า5. คลิก Send 1 2 3 4 5

19 การบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ (Download) 1. เลือกรูปแบบไฟล์ในการจัดเก็บ 3. เลือก Font และการเน้นคำค้นที่พบในเอกสาร 4. เลือกรูปแบบการจัดแยกหน้า5. คลิก Download 1 2 2. เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ 34 5

20 ประวัติการสืบค้นและบริการแจ้งเตือน (History and Alerts) 1.History แสดงประวัติการสืบค้น 2. คลิก Run เพื่อสืบค้นใหม่ 3. คลิกที่ Edit เพื่อแก้ไขคำค้น 4. คลิก Alert เพื่อบอกรับการแจ้งเตือน 1 23 4

21 การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อมูล Alert 1. ตั้งค่าเวลาในการค้นหา 2. ตั้งรูปแบบในการจัดส่ง 1 2

22


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Nexis โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google