งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร Master of Education Program in Supervision and Curriculum Development ชื่อปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.)

2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) แผน ข วิชาบังคับ 23 หน่วยกิต
แผน ก(2) แผน ข วิชาบังคับ หน่วยกิต วิชาเลือก หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต รวม หน่วยกิต วิชาบังคับ หน่วยกิต วิชาเลือก หน่วยกิต รวม หน่วยกิต ( โดยนิสิตต้องสอบประมวลความรู้ ให้ผ่าน และไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ )

3 แผนการเรียน ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ แผนการเรียนที่เปิด
แผน ก(2) ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข สอบประมวลความรู้ แผน ข สอบประมวลความรู้ วันและเวลาเรียน วันและเวลาราชการ ศุกร์ น. เสาร์ น. อาทิตย์ น. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 5 ภาคการศึกษา จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 20 คน 40 คน

4 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การสอบคัดเลือก 1. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบวิชาภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) สถานที่ติดต่อสอบถาม สำนักงานบริหาร สาขาวิชานิเทศการศึกษา อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google