งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานระดับคณะ ที่หนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างไรก็ตาม เพื่อเสริมสร้างให้การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้ริเริ่มที่จะจัดทำจุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น และนี้เป็นจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกที่เผยแพร่สู่นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป

3 วัตถุประสงค์สำคัญของจุลสารที่ท่านอ่านอยู่ขณะนี้ คือ การเป็นศูนย์กลางและเวทีเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวทางด้านสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม อันจะทำให้ท่านผู้อ่านสามารถ Update ตนเองในศาสตร์ข้างต้น ที่สำคัญ คือ เมื่อท่านเข้ามาในเว็บของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว สาขาวิชาฯ ได้ต่อเชื่อมกับเว็บของหน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความสะดวกในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของท่าน

4 ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า โครงสร้างของจุลสารนี้ จะแบ่งออกเป็นมุมต่างๆ เพื่อจะได้เลือกอ่านตามความสนใจ แต่รับรองได้ว่าทุกมุมมีสาระชวนติดตามทั้งนั้น เพราะฉะนั้น อย่าพลาดที่จะอ่านทั้งหมด นะครับ สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต ก็ขอเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์จากจุลสารนี้อย่างเต็มที่ ขอให้ติดตามข่าวสารเพื่อ Update ตัวเองอยู่เสมอๆ หากมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อมูลอะไรก็ส่งมาลงเผยแพร่บ้าง พวกเราก็เป็นคนทำงานแล้ว ย่อมมีอะไรดีๆ ที่ควรนำมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ

5 ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ขอถือโอกาสนี้บอกกล่าวข่าวสารบางเรื่องมายังท่านผู้อ่าน นักศึกษา และศิษย์เก่าที่รักทุกท่าน เกี่ยวกับแผนงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะดำเนินการในช่วงปี 2548 ดังนี้

6 1. แผนพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ขณะนี้กำลังร่วมมือกับ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท คือ Health Policy Management หลักสูตรนี้น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะเรียนโดยวิธีการสอนทางไกลแล้ว ยังมีชั่วโมงสอนเข้มที่ประเทศไทย มีการทำกรณีศึกษา เรียนรู้กฎหมายและระบบสาธารณสุขทั้งของออสเตรเลียและไทย มีการศึกษาดูงานระหว่างกัน โดยนักศึกษาออสเตรเลียก็มาดูงานที่บ้านเรา ส่วนนักศึกษาไทยก็ไปดูงานที่ ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาทั่วโลกครับ

7 2. แผนฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนการทำนโยบายเมืองน่าอยู่ให้เป็นจริง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและดูงานเมืองน่าอยู่ขึ้น ในปีนี้จะจัดช่วงเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน ขอบอกว่าเรื่องเมืองน่าอยู่นี้ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เราสนใจและ “เล่น” เรื่องนี้มาหลายปีทีเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการข้อมูลละเอียดลอง มาถึง ได้เลย แต่เกริ่น ๆ ที่นี้ได้ว่า ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้จะจัดไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้ครับ ที่นั่นจะมีเมืองที่ทำโครงการเมืองน่าอยู่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

8 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพตั้งใจกันว่าจะเขียนเนื้อหามาลงในจุลสารนี้ประมาณเดือนครึ่งต่อฉบับ ในบางมุมอาจปรับปรุงข้อมูลเร็วกว่านั้น และเนื่องจากเป็นการริเริ่มทำเป็นครั้งแรก ข้อบกพร่องต่างๆ อาจจะมี ก็ขอคำชี้แนะด้วย จะได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป โดยสามารถ แนะนำมาได้ที่ ด้วยความเคารพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google