งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศธ.02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศธ.02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศธ.02

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียน งานหลักสูตร งานวัดผล งานปกครอง งานแนะแนว งานอาจารย์ที่ปรึกษา งานสวัสดิการพยาบาล งานการเงิน

3 งานทะเบียน บันทึกประวัตินักเรียน/นักศึกษา จัดกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่จบจากสถานศึกษาเดิม รายงานข้อมูลรายบุคคลตามงวดที่กำหนด พิมพ์รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา พิมพ์บัตรนักศึกษา พิมพ์ใบรับรองสภาพ/ใบรับรองความประพฤติ

4 งานทะเบียน พิมพ์รายงานผลการเรียนส่งผู้ปกครอง
พิมพ์รายงานเกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียน พิมพ์ใบระเบียนการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา(ปพ.1/รบ.1) พิมพ์ใบรายงานการจบการศึกษา(ปพ.3/รบ.2) พิมพ์ใบประกาศนียบัตร พิมพ์ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ พิมพ์ใบ Transcript รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(Gpax) ฯลฯ

5 บันทึกข้อมูลสถานศึกษา

6 บันทึกข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

7 ตรวจสอบผลการเรียน

8 ตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

9 ตรวจสอบสถานภาพการศึกษา

10 กำหนดชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

11 ตรวจสอบสถานภาพการศึกษาประจำภาคเรียน

12 ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

13 พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา

14 พิมพ์บัตรนักศึกษา

15 พิมพ์บัตรนักศึกษา(เครื่องพิมพ์ธรรมดา)

16 พิมพ์บัตรนักศึกษา(เครื่องพิมพ์บัตร)

17 พิมพ์ใบรับรองสภาพ

18 พิมพ์ใบรับรองความประพฤติ

19 พิมพ์รายงานเกรดเฉลี่ยสะสม

20 พิมพ์ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

21 พิมพ์ใบรายงานการจบการศึกษา

22 พิมพ์ใบประกาศนียบัตร

23 พิมพ์ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

24 พิมพ์ใบ Transcript

25 รายงานข้อมูลรายบุคคล

26 รายงานข้อมูลรายบุคคล

27 รายงานข้อมูลรายบุคคล

28 รายงานข้อมูลนักเรียนปกติ/พิการ

29 รายงานข้อมูลประเภทผู้เรียน

30 รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

31 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

32 คัดลอกข้อมูลส่งอาชีวจังหวัดเพื่อตรวจสอบ

33 รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(Gpax)

34 คิดเกรดเฉลี่ยสะสม

35 แก้ไขสถานภาพการจบการศึกษา

36 รายงานผลการเรียนเฉลี่ย

37 คัดลอกแฟ้มข้อมูลส่งศูนย์ ไอซีที

38 ตรวจสอบข้อมูล

39 พิมพ์ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรายบุคคล

40 งานหลักสูตร กำหนดสาขาวิชาที่เปิดสอน บันทึกข้อมูลรายวิชา
บันทึกข้อมูลแผนการเรียน บันทึกข้อมูลครูผู้สอน บันทึกข้อมูลตารางเวลาเรียน บันทึกข้อมูลตารางสอนของครูผู้สอน สร้างตารางสอนนักเรียน สร้างตารางการใช้ห้องเรียน พิมพ์ใบเบิกภาคนอกเวลา

41 กำหนดสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา

42 บันทึกข้อมูลรายวิชา

43 บันทึกข้อมูลแผนการเรียน

44 บันทึกข้อมูลแผนการเรียน

45 บันทึกข้อมูลแผนการเรียน

46 บันทึกตารางเวลาเรียน

47 บันทึกข้อมูลหัวหน้าแผนกวิชา/คณะวิชา

48 บันทึกข้อมูลครูผู้สอน

49 บันทึกข้อมูลตารางสอนครูผู้สอน

50 สร้างตารางสอนนักเรียน

51 สร้างตารางการใช้ห้องเรียน

52 ตรวจสอบตารางสอนครูผู้สอน

53 ตรวจสอบตารางสอนนักเรียน

54 ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน

55 งานวัดผลและประเมินผล
กำหนดช่วงคะแนนดิบ คัดลอกแผนการเรียนลงแฟ้มตัดเกรด ตัดเกรดรายวิชาที่สอน โอนผลการเรียนที่ผ่านการอนุมัติ แก้ไขผลการเรียน พิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง

56 กำหนดช่วงคะแนนดิบ

57 คัดลอกแผนการเรียนลงแฟ้มตัดเกรด

58 ตัดเกรดรายวิชาที่สอน

59 พิมพ์ใบ วผ.1 ในรายวิชาที่ตัดเกรด

60 บันทึกผลการเรียนในรายวิชาที่ตัดเกรด

61 โอนผลการเรียนรายวิชา

62 คัดลอกแผนการเรียนลงแฟ้มตัดเกรด

63 แก้ไขผลการเรียน

64 พิมพ์ใบส่งคะแนนดิบ(วผ.1)

65 บันทึกรายการวิชาที่ขาดเรียน

66 พิมพ์ใบบันทึกผลการเรียนตามสภาพจริง

67 ตรวจสอบผลการเรียนกับแผนการเรียน

68 ตรวจสอบผลการเรียนกับแผนการเรียน

69 ตรวจสอบรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน

70 พิมพ์ใบบันทึกรายการจิตพิสัย

71 พิมพ์ใบรับส่งคะแนนดิบ

72 พิมพ์ใบรับส่งคะแนนดิบ

73 ศธ.02 การส่งต่อข้อมูล GPAX & GPA JOB.VEC.GO.TH RMS2007 BOC.VEC.GO.TH
EIS.MOE.GO.TH GPAX & GPA JOB.VEC.GO.TH BMS.VEC.GO.TH ศธ.02 RMS2007 BOC.VEC.GO.TH V-COP.NET


ดาวน์โหลด ppt ศธ.02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google