งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่าย
การรับรองหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่าย โดย สราวุธ ภูสดใสย ต่อ 105 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

2 การเขียนหลักสูตร ฝึกอบรม

3 ชื่อของสปก. พนักงานระดับปฏิบัติการ/หัวหน้างาน/บริหาร

4

5 ชื่อบุคลากรของสปก.ทั้ง 3 คน

6 1 2 3 4 5 หนังสือแจ้งฝึกอบรม บริษัท สร้างงาน จำกัด
700 หมู่ที่ 29 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรม เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ด้วยบริษัทสร้างงานจะดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงาน หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 28 ธันวาคม เวลา น. จำนวน 1 รุ่น 40 คน ณ ห้องอบรมบริษัทสร้างงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ สินธ์ธรรม) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 2 3 4 5

7 ขั้นตอนการแจ้งกำหนดการฝึกอบรม(ฝึกเอง)
1. หนังสือแจ้งกำหนดการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรม 7 วันเพื่ออนุมัติการฝึกฯ - กำหนดการ - หลักสูตร 2. ติดตามผลการอนุมัติ 3. ดำเนินการฝึกอบรม

8 ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ขอรับรองหลักสูตรฯ (กรณีฝึกเอง)
1. ใบลงทะเบียน 2. แบบ ฝย/ฝป 3 3. แบบ ฝย/ฝป 2-1 4. แบบ ฝย/ฝป 1

9 ณ ...............................(ชื่อสถานประกอบการ)
แบบลงทะเบียนหลักสูตร ( ชั่วโมง) ณ (ชื่อสถานประกอบการ) วันที่………เดือน พ.ศ ที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ วดป 1 2 3 4

10 จำนวนชั่วโมงอบรมจริง
แบบสรุปผู้ผ่านการฝึกอบรม 80% หลักสูตร ( ชั่วโมง) ณ (ชื่อสถานประกอบการ) วันที่ เดือน พ.ศ ที่ ชื่อ-สุกล วันที่เข้าอบรม จำนวนชั่วโมงทั้งหมด จำนวนชั่วโมงอบรมจริง คิดเป็น ร้อยละ 1 2 3 นายก -

11 เอกสารแนบยื่นรับรองฯ (กรณีฝึกเอง)
1. หนังสือแจ้งขอรับรองหลักสูตรฯ 2. แบบฝย/ฝป 1 3. แบบฝย/ฝป 2-1 4. แบบฝย/ฝป 3 - ใบลงทะเบียน - แบบสรุปผู้ผ่านการฝึกอบรม 80%

12 7. วุฒิบัตร (ถ้ามี) 5. เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย(กรณีมี คชจ.)
- บิลเงินสดต้องมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน - วันที่ในเอกสารการเงินต้องสัมพันธ์กับวันที่จัดฝึกอบรม - จำนวนเงินในเอกสารการเงินที่ต้องการขอรับรอง ให้ทำวงกลมหรือขีดเส้นด้วยปากกาเน้นคำให้ชัดเจน 6. สำเนาหนังสือแจ้งฝึกอบรมพร้อมหลักสูตร 7. วุฒิบัตร (ถ้ามี)

13 9. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล
8. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 9. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล

14 ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ขอรับรองหลักสูตร(ฝึกนอก)
1. แบบฝย/ฝป 2-2 2. แบบ ฝย/ฝป1

15 เอกสารที่ต้องแนบยื่นขอรับรองหลักสูตร
1.หนังสือแจ้งขอรับรองหลักสูตร 2.แบบ ฝย/ฝป 1 3. แบบ ฝย/ฝป 2-2 4. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมและแบบตอบรับ 5. วุฒิบัตร 6. เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย (กรณีมี คชจ.)

16 8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล
7. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล

17 ระยะเวลาการฝึกอบรม และยื่นรับรองฯ
- การฝึกอบรมเริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31ธันวาคมของทุกปี - ยื่นรับรองหลักสูตรภายใน 60 วัน สิ้นสุด 15 มกราคมของปีถัดไป

18 ปัญหาที่เกิดในการรับรอง หลักสูตรที่ต้องแก้ไข

19 1. การยื่นรับรองหลักสูตรภายใน 60 วันหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นรวมถึงเอกสารแก้ไข
2. ระยะเวลาฝึกอบรมไม่สัมพันธ์กับหัวข้อและเนื้อหาวิชา 3. หัวข้อและเนื้อหาวิชารวบมาเพียงหัวข้อเดียว

20 4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุมาไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี
- ไม่เกิน100 คน/รุ่น - ไม่เกิน 50 คน/รุ่น - ไม่เกิน 25 คน/รุ่น 5. ไม่ระบุชื่อวิทยากร

21 6. ขาดสำเนาหนังสือแจ้งฝึกอบรมและหลักสูตรแนบ (กรณีฝึกเอง)
7. คชจ.ที่ยื่นมาไม่มีรายละเอียดประกอบ 8. คชจ.ที่ยื่นรับรองต้องไม่รวม Vat 9. แบบแจ้งผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด (กรณีฝึกเอง)

22 10. ใบลงทะเบียนต้องมีรายมือชื่อผู้ฝึกอบรมทุกวัน(กรณีหลักสูตรหลายวัน)
11. จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่ตรง กับใบลงทะเบียน(ในแบบฝย/ฝป2-1) 12. ยังไม่มอบอำนาจ 13. หลักสูตรบางหลักสูตรไม่รับรอง

23 14. ไม่แจ้ง ศพจ. ก่อนการฝึกอบรม(กรณีฝึกเอง)
15. ไม่แจ้ง ศพจ. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรม 16. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80% 17. ไม่รับรองสำเนา(กรณีถ่ายสำเนา)

24 ขอความร่วมมือ 1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาทุกครั้งเมื่อขอรับรองหลักสูตร - สำเนาบัตรฯของผู้ยื่นคำขอ - สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล - สำเนาหนังสือมอบอำนาจ/สำเนา บัตรฯผู้มอบและผู้รับมอบ

25 2. จัดทำสรุปผู้ผ่านการฝึกอบรม 80%
3. หลักสูตรภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ชั่วโมง 4. หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 18 ชั่วโมง 5. หลักสูตรเป็นชื่อภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การรับรองหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google