งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่ 1 – 4 มาเฉลี่ยเป็น น้ำหนักคะแนนตามประเภทหน่วยงาน LinestaffLine & Staff 655 เกณฑ์การให้ คะแนน : ขั้นตอ นที่หัวข้อคะแนน 1 การรับเรื่อง 1 2 การดำเนินการ แก้ไข 2 3 การรายงานผล 1 4 สถิติการแก้ไขแล้ว เสร็จ 1

2 รายละเอียดผลการดำเนินการต้อง สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ - ส่งเรื่องต่อให้ผู้ใดปฏิบัติ - มีการตรวจสอบและดำเนินการตาม หน้าที่อย่างใด - แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้ง การพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย - แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความ คืบหน้าของการดำเนินการ ( กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้ ) หมายถึ ง : ผลการดำเนินการแก้ไขที่บันทึกในระบบ เรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบุวิธีการดำเนินการ / พิจารณาเรื่อง เช่น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ เป็นหน่วยงานกลาง ตอบชี้แจงผู้ร้องในเบื้องต้นได้

3 ขั้นตอน ที่ 1 : การรับ เรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบ รับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์แจ้ง เรื่อง และ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หน่วยงาน ตอบรับดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 : การ ดำเนินกา รแก้ไข จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานมีการ ดำเนินการแก้ไข และ รายงานผลการ ดำเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการ ดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้อง ได้ และ มีการติดตามความคืบหน้า โดยตลอด - ทุกวันที่ 15 - ทุกวันที่ 30 ( เดือน ก. พ.= วัน สุดท้ายของเดือน ) ขั้นตอนการ ปฏิบัติ

4 ขั้นตอนที่ 3 : การ รายงาน ผล หน่วยงานจัดทำรายงานการ สรุปเรื่องร้องเรียนทุกเดือนให้ หัวหน้าหน่วยงานทราบและส่ง ให้กองกลางพิจารณาภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขั้นตอนที่ 4 : สถิติการ แก้ไข แล้วเสร็จ จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ แก้ไข ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 95 ของจำนวนเรื่อง ร้องเรียนทั้งหมด ขั้นตอน การ ปฏิบัติ

5 ขอบคุณมาก ครับ

6 1. หน่วยงานต้องรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เมื่อใด ( ข ) ก. วันที่ตอบรับเรื่อง ข. ภายใน 3 วันทำการ ค. วันที่ 15 ของเดือน ง. ไม่จำเป็นต้องรายงาน 2. หากเรื่องร้องเรียนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หน่วยงาน ต้องรายงานความก้าวหน้าเมื่อไร ( ค ) ก. ทุก 3 วันทำการ ข. ทุก 7 วันทำการ ค. ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ง. เมื่อเรื่องร้องเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คำถา ม


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google