งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2 การลงทะเบียนสมัคร e-Passport

3

4 ให้ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเท่านั้น
รหัสผ่าน e-Passport ให้ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเท่านั้น

5

6 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
- หมวด 1 บททั่วไป - หมวด 2 ระบบการศึกษา - หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา - หมวด 4 การลงทะเบียนเรียน - หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

7 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 (ต่อ)
- หมวด 6 การลา - หมวด 7 การโอนและการย้าย - หมวด 8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - หมวด 9 การสำเร็จการศึกษา - หมวด 10 การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม

8 การตรวจสอบวุฒิ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตรวจสอบวุฒิ ส่งใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ไปยังสถานศึกษาเดิม (ให้นักศึกษา ส่งเป็นกลุ่มภายใน วันที่ 25 สิงหาคม ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล )

9 - ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรียน - ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต - หน่วยกิตมากกว่า 22 หน่วยกิตและไม่เกิน 25 หน่วยกิต หรือ น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กระทำได้เพียงแค่หนึ่งภาค เขียนคำร้อง ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย หน่วยกิตไม่เกิน 25

10 การเพิ่ม - ถอนรายวิชา - เพิ่ม/ถอนผ่านระบบภายใน 2 สัปดาห์ ( 11 – 31 สิงหาคม 2557) ถอนเขียนคำร้อง ได้เกรด w สัปดาห์ที่ ( 1 กันยายน – พฤศจิกายน 2557) หลังจากนั้น ไม่ถอนผลการเรียนเป็น F

11 หลักสูตรเทียบโอน -นักศึกษาต้องดำเนินการในภาคการศึกษาแรก ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 แนบใบแสดงผลการเรียน รายวิชาที่มีระดับคะแนน ไม่ต่ำกว่า C (รายวิชาที่เทียบโอนไม่นำมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย) * ชำระค่าเทียบโอนรายวิชาละ บาท (รับแบบฟอร์มที่แผนกทะเบียน)

12 การสอบระหว่างภาค 1) สอบกลางภาคเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557
1) สอบกลางภาคเรียน ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557 2) สอบปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2557

13 การไม่มีสิทธิ์สอบ - เวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 80 %
- กรณีลงทะเบียนและชำระเงินรายวิชาใดแต่ไม่เข้าเรียน ให้ถอนรายวิชา มิฉะนั้น ไม่มีสิทธิ์สอบ ได้รับผลการเรียนเป็น F

14 การประเมินผลการศึกษาเป็น I
1. มีเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัยในช่วงการสอบ 2. ทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาไม่สมบูรณ์ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องและดำเนินการแก้ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป (ยกเว้นรายวิชาโครงงานก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป) หากพ้นกำหนด ผลการศึกษาจะถูกเปลี่ยนเป็น F

15 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
1. ไม่ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - ขอคืนสภาพภายใน 1 ปีการศึกษา - ลาพักการเรียนย้อนหลัง ยกเว้นนักศึกษาใหม่ 2. เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล 3. ระยะเวลาเกิน 2 เท่าที่กำหนดในหลักสูตร

16 เกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- หน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 – 59 หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.50 - หน่วยกิตสะสม 60 หน่วยกิตขึ้นไป ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.75

17 การสำเร็จการศึกษา 1. เรียนครบตามหลักสูตร
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 3. ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ

18 ปริญญาเกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับ 1
- ผู้สำเร็จการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 เกียรตินิยมอันดับ 2 ผู้สำเร็จการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า (ไม่ได้รับผลการเรียน D , D+ , F) ไม่ลงเรียนซ้ำ,ไม่เคยลาพักการเรียน

19

20 การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้หญิงเก็บผมติดกระดุมคอให้เรียบร้อย นักศึกษาผู้ชาย ผูกเนคไท ไม่มีหนวดเครา

21 เว็บไซต์สำหรับพิมพ์ใบ Pay-in Slip สำหรับชำระเงินผ่านธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google