งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และประเภทคำร้องนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และประเภทคำร้องนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และประเภทคำร้องนักศึกษา
รายละเอียด และประเภทคำร้องนักศึกษา

2 1. การลาพักการศึกษา ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
2. การขอกลับเข้าศึกษา เมื่อครบกำหนดการลาพัก การศึกษา ต้องทำคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ 3. การขอรักษาสภาพนักศึกษา - เมื่อไม่มีวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ - คำสั่งให้พักการศึกษา (ทุจริตการสอบ) เหลือวิชา Special Project เป็นวิชาสุดท้าย

3 4.ขอลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยน ล่าช้ากว่ากำหนด
จำนวนหน่วยกิตไม่เป็นไปตามระเบียบ 5. การขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน ต้อง ดำเนินการก่อนการสอบกลางภาคเรียน

4 - ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C
6. การขอเปิดวิชาเรียนกรณีพิเศษ - จะจบการศึกษา (เหลือ 1 วิชา) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบตก ( F) มาก และเป็น วิชาต่อเนื่อง 7. การขอโอนผลการเรียน - ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C - จำนวนหน่วยกิตที่โอนไม่เกิน 1 ใน และวิชานั้น ๆ มีอายุไม่เกิน 3 ปี

5 8. การเทียบวิชาเรียน - ต้องให้อาจารย์ผู้สอนรับรองว่า 2 วิชาที่ขอ เทียบวิชานั้นมีเนื้อหาเดียวกัน 9. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ - ต้องได้ค่าระดับคะแนน D

6 10. การขอ Regrade เรียนครบหลักสูตรแล้ว ค่าระดับคะแนน เฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 11. การขอเลื่อนเวลาการสอบ (แนบใบรับรองแพทย์) - ป่วยระหว่างการสอบ - ประสบอุบัติเหตุ

7 12. การขอเปิดวิชาภาคเรียนฤดูร้อน
เหลือวิชาสุดท้ายจะจบการศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วได้ค่าระดับคะแนน F นักศึกษาที่หมดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรในภาคฤดูร้อน


ดาวน์โหลด ppt และประเภทคำร้องนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google