งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

2 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 100
เรื่อง การบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3 ค ว า ม เ ป็ น ม า การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกลบจำนวนไม่เกิน พบว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปัญหาหลายด้าน

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้แบบฝึก

5 ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก วิชาคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แบบฝึกการบวกลบเลข 2 หลัก และโจทย์ปัญหาการบวกลบ 2 หลัก

7 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
จำนวน 48 คน ตัวแปรอิสระ : วิธีการเรียนแบบใช้แบบฝึก ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา : 3 สัปดาห์ เนื้อหา : การบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 100

8 นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ แบบฝึก หมายถึง
แบบฝึกที่สามารถพัฒนาการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนเรื่องการบวก การลบ โจทย์ปัญหาการบวกการลบ การบวกลบระคน โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

10 ขั้นเตรียม ขั้นสร้าง วิธีดำเนินการทดลอง ขั้นทดลอง ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

11 ขั้นเตรียม วิธีดำเนินงานวิจัย ศึกษาปัญหาของผู้เรียน
ศึกษาเอกสาร และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

12 ขั้ น ส ร้ า ง - เขียนแผนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบจำนวนไม่เกิน 100 จำนวน 10 ข้อ นำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 , 1/3 - 1/6 นำแบบทดสอบที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้

13 - นำแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
ขั้น ทดลอง - นำแผนการสอนเรื่อง การบวก ลบจำนวนไม่เกิน 100 ไปใช้กับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2546 - นำแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

14 ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อน-หลังใช้แบบฝึก
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อน-หลังใช้แบบฝึก

15 กราฟเส้นแสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนของนักเรียนชั้น ป.1/2

16 สรุปผลวิจัย จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับ การเรียนสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google