งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “เวทีพบปะ HR ระดับต้น”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “เวทีพบปะ HR ระดับต้น”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “เวทีพบปะ HR ระดับต้น”
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน โครงการ “เวทีพบปะ HR ระดับต้น” งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

2 ที่มาของโครงการ “เวทีพบปะ HR ระดับต้น”
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ปัญหา ความคลาดเคลื่อน ในการตีความ การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ผลสำรวจความพึงพอใจ 2

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด ของโครงการฯ
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 8.00 ร้อยละของจำนวนคำถามที่สอบถามหลังการเข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้จัดโครงการไปแล้ว น้อยกว่าร้อยละ 30

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ปฏิบัติงานต่างจากแนวทางที่กำหนด
ผู้ปฏิบัติงาน เอกสาร ไม่ทราบความสำคัญ ไม่ถามผู้รู้ ไม่ทราบ หลักปฏิบัติ ตีความ คลาดเคลื่อน ไม่มีคนสอน เนื้อหา ไม่ชัดเจน รับ-ส่ง ล่าช้า ผู้ส่ง มีภารกิจมาก ไม่เข้าใจ ปฏิบัติงานต่างจากแนวทางที่กำหนด เขียนไม่กระจ่าง ไม่ศึกษาเพิ่มเติม ผู้ตอบติดภารกิจอื่น ไม่มีคนตอบ สอบถามผิดคน เข้าใจไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกัน ไม่ทราบ ผู้รับผิดชอบ อธิบายไม่ชัดเจน การสื่อสาร

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน การโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถ สร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในการปฏิบัติงานบางขั้นตอน ต้องมีการเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน การมาพบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่บุคคลส่วนกลางและเจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ จึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการร่วมกันปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ ชัดเจนขึ้น 6

7 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน
กำหนดจัดโครงการฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

8 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน
ภาพโครงการฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

9 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน 1 เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานตามระเบียบประกาศ และบันทึกแจ้งเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 2 เจ้าหน้าที่บุคคลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน 9

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน 3 “โครงการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในข้อบังคับ กฎระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคลของ“งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย”สามารถตอบคำถาม ให้คำแนะนำและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ ให้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงกัน 10

11 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์การดำเนินการ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80 รายชื่อที่ตอบรับ 50 คน ผู้เข้าร่วม 58 คน ร้อยละ 116

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป้าหมาย ส่งแบบประเมิน 54 คน มีความสมบูรณ์ 51 ชุด
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ระดับความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ส่งแบบประเมิน 54 คน มีความสมบูรณ์ 51 ชุด ค่าเฉลี่ย 3.92

13 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์การดำเนินการ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 8.00 Pre-test 6.69 Post-test 8.17 ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.17

14 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป้าหมาย คำถามที่สอบถามหลังโครงการฯ 15 คำถาม
โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ร้อยละของจำนวนคำถามที่สอบถามหลังการเข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้จัดโครงการไปแล้ว เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 30 คำถามที่สอบถามหลังโครงการฯ 15 คำถาม คำถามที่ซ้ำ 2 คำถาม ร้อยละ 13.33


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “เวทีพบปะ HR ระดับต้น”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google