งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network for Smart Home COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network for Smart Home COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22
ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร.วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวมและวัตถุประสงค์ อุปกรณ์ Wireless Sensor Network
1 อุปกรณ์ Wireless Sensor Network 2 การทำงานของระบบ 3 สรุปโครงการ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 5 COE

3 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมบ้านจากภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต COE

4 อุปกรณ์ Wireless Sensor Network
อุปกรณ์ Gateway COE

5 อุปกรณ์ Wireless Sensor Network
อุปกรณ์ Sensor Node COE

6 การทำงานของระบบ Sensor Node Gateway COE

7 การทำงานของระบบ สั่งเปิดไฟผ่าน Web Browser COE

8 การทำงานของระบบ COE

9 สรุปโครงการ ได้ระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน
ได้ระบบควบคุมบ้านจากภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10 ปัญหาและอุปสรรค 1 การใช้ Microcontroller Web Server เป็น Web Server
dsPic33web EEPROM 256 Kb COE

11 ข้อเสนอแนะ การอ่านค่าสถานะของสวิตช์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานระบบ
เรื่องความปลอดภัย การอ่านค่าสถานะของสวิตช์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานระบบ การประยุกต์ใช้งานกับระบบอื่น COE

12 Thank You ! COE


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network for Smart Home COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google