งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล ด้วย K.Suchart RU-Com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล ด้วย K.Suchart RU-Com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล ด้วย K.Suchart RU-Com

2 Search Engine K.Suchart RU-Com

3 1 3 2 IP Telephony Google Search Help Center K.Suchart RU-Com

4 K.Suchart RU-Com

5 การแปลงข้อมูลในรูปเอกสาร(pdf)
K.Suchart RU-Com

6 K.Suchart RU-Com

7 2. การพิมพ์คำสืบค้นใช้อักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ก็ได้
เทคนิคการสืบค้น เทคนิคในการสืบค้น : 1. ใช้คำสืบค้นที่จำเพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด 2. การพิมพ์คำสืบค้นใช้อักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ก็ได้ 3. ระบบจะไม่ค้นคำประเภท common word เช่น a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว แต่ถ้าต้องให้ค้นต้องใส่เครื่องหมาย +นำหน้า 4. ถ้าไม่ต้องการคำใด ให้ใส่เครื่องหมาย – นำหน้าคำนั้น 5. การค้นเป็นวลี โดยการใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น “…………” K.Suchart RU-Com

8 เทคนิคการสืบค้น 6. การใช้คำสืบค้นคำเดียว หรือหลายๆ คำก็ได้ เช่น Ramkhamhaeng University (คำทุกคำจะเชื่อมด้วย AND โดยอัตโนมัติ) 7. การใช้ OR เชื่อมคำ ในกรณีที่ต้องการให้สืบค้นคำใดคำหนึ่ง (พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่) เช่น bangkok OR krungthep , “RF ID” singopore OR japan 8. ถ้าต้องการระบุให้ค้นเฉพาะภายใน domain รูปแบบดังนี้ elearning site: K.Suchart RU-Com

9 เช่น book about ประเวศ วะสี
เทคนิคการสืบค้น 9. Book Search การค้นหาหนังสือที่ต้องการ รูปแบบดังนี้ book about <คำค้น> ตัวอย่าง เช่น book about ประเวศ วะสี 10. การใช้ Google เป็นเครื่องคิดเลขโดยใช้เครื่องหมาย + - * / ^ % เช่น /25*7, ^3 11. การเทียบอัตรา เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา 15 kg in lb  15 kilograms = pound 10 miles in kilometers 10 miles = kilometers 1 thai baht in yen 1 Thai baht = Japanese yen K.Suchart RU-Com

10 K.Suchart RU-Com

11 ศึกษาเพิ่มเติมที่ Google Search Help Center
เทคนิคการสืบค้น 12.การหาความหมายหรือคำจำกัดความของคำศัพท์ (definition) ใช้คำว่า define <คำค้น> รูปแบบดังนี้ define communication 13. การค้นหาข้อมูลจากชนิดไฟล์อื่นๆ (file type) ที่ไม่ใช้ htm เช่น pdf, ppt, xls, doc รูปแบบดังนี้ elearning:ppt elearning:doc 14. ใช้ Language Tool ในการแปลภาษา ศึกษาเพิ่มเติมที่ Google Search Help Center K.Suchart RU-Com

12 K.Suchart RU-Com

13 K.Suchart RU-Com

14 K.Suchart RU-Com

15 通信数据 communication data 2 1 3 K.Suchart RU-Com

16 ศึกษาเพิ่มเติมที่ Google Search Help Center
Kommunikationsdaten communication data ศึกษาเพิ่มเติมที่ Google Search Help Center K.Suchart RU-Com

17 แหล่งข้อมูลด้านการศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิจัยแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ K.Suchart RU-Com

18 THE END K.Suchart RU-Com


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล ด้วย K.Suchart RU-Com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google