งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทางนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทางนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทางนวัตกรรม

2 What do you think of Innovation ?

3 Are you innovate enough?

4 What do you think of Innovation ?
New Workable Appropriate

5 ประเภทของนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ การพัฒนาสื่อใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับระบบการเรียนการสอน วิธีการออกแบบหลักสูตรใหม่ การจัดการด้านการวัดและประเมินผล การสร้างเครือข่าย

6 ตระกูล E E-learning E-media E-book E-……………….
The"e" in eLearning would be better defined as Evolving or Everywhere or Enhanced or Extended

7 CMS

8 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
1 การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด6ใบ 2 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 4 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 5 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 6 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 7 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบัติ 8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 9 การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

9 แหล่งการเรียนรู้นวัตกรรม
Web site หน่วยงานสนับสนุนและผลิตนวัตกรรมทางการเรียนการสอน สถาบันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ม.มหิดล สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น

10

11 What else? Curriculum & Instruction Professional Development
Hands-on Activity Tools Game Learning Theory Teaching and learning management Extended laboratory

12

13 กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาทฤษฎีที่ใช้สนับสนุน และเลือกนวัตกรรม วางแผนการออกแบบสร้างนวัตกรรม ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ดำเนินการสอนโดยนำนวัตกรรมไปใช้ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม

14 การประเมินนวัตกรรม ประเมินทำไม อะไรบ้างที่ควรประเมิน
วิธีการประเมินเป็นอย่างไร ตัวบ่งชี้คืออะไร เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร

15 ข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม
1.ขาดเหตุผลที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนานวัตกรรม 2.ขาดการสังเคราะห์ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนนวัตกรรม 3.กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน 4.การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่สมเหตุสมผล 5.การเลือกเนื้อหาไม่เหมาะสมกับนวัตกรรม 6.การเลือกเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและผลการเรียนรู้ 7.นิยามศัพท์ของนวัตกรรมไม่ชัดเจน 8.ขาดหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรม 9.เครื่องมือวิจัยไม่น่าเชื่อถือว่าจะวัดได้จริง 10.เครื่องมือวิจัยมีแต่แบบทดสอบหรือแบบสอบถามทำให้วัดตัวแปรตามไม่ได้จริง 11.เน้นข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพขาดการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 12.นวัตกรรมนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้ 13.ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนว่าจะนำนวัตกรรมไปใช้อย่างไร 14.ไม่ระบุเงื่อนไขหรือบริบทและข้อดีข้อจำกัดของนวัตกรรม 15.ส่วนประกอบของนวัตกรรมไม่ชัดเจนไม่มีขั้นตอนหรือบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 16.นวัตกรรมนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

16 Your assignment ท่องเที่ยวแหล่งข้อมูลที่ได้ยกตัวอย่างไว้ให้
เลือกนวัตกรรมที่อยากจะทำ พิมพ์รายงานกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ไม่เกิน 5 หน้าA4 โดยมีหัวข้อ ดังนี้ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการผลิตนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทางนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google