งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks
โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 Home Springer Link eBooks คืออะไร
การสร้างบัญชีส่วนตัว วิธีการสืบค้นข้อมูลและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้น การจัดการข้อมูล

3 SpringerLink ebooks คืออะไร
SpringerLink eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Springer – Verlag รวบรวมหนังสือมากกว่า 2,000 รายชื่อ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา Biology/Medical Science, Chemistry, Computer Science &Electrical Engineering, Environmental & Plant Science, Physics/Materials Science และ Social & Behavioral Science

4 จะสืบค้นข้อมูลจาก SpringerLink eBooks ได้อย่างไร

5 หน้าแรกของ SpringerLink eBooks
2 1 4 3 5 1.ช่องทางสืบค้นแบบ Basic search 2.การสืบค้นแบบ Advanced search 3.การสืบค้นแบบ Title browse 4.การลงทะเบียนสร้างบัญชีส่วนตัว 5.เปลี่ยนภาษา

6 การสร้างบัญชีส่วนตัว
การสร้างบัญชี ( Account) ส่วนตัวนั้น ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บหนังสือที่ต้องการไว้ใน account ของตนเองและสร้าง Note ไว้ในหน้าของหนังสือ นอกจากนี้หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ใน IP สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านทาง Username และ Password ที่สร้างขึ้นได้

7 ขั้นตอนการสร้างบัญชีส่วนตัว
1.คลิกที่ “สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี ( Create Free Account)” 2 1 2.กำหนด Username, Password และใส่ข้อมูลส่วนตัว

8 วิธีการสืบค้นข้อมูล และ ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล

9 วิธีการสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลแบบ Basic Search
การสืบค้นข้อมูลแบบ Advanced Search การสืบค้นข้อมูลแบบ Title Browse

10 การสืบค้นแบบ Basic Search
1 2 3 1.ใส่คำค้นลงในช่องการสืบค้น 2.กำหนดเขตข้อมูลการสืบค้น 3.คลิกปุ่ม search

11 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Basic Search
1.ใส่คำคำค้นลงในช่องการสืบค้นในที่นี้ใช้คำว่า nanotechnology 2.กำหนดเขตข้อมูลการสืบค้นเลือกเป็นแบบ Keyword 3.คลิกปุ่ม Search

12 ผลการสืบค้นพบหนังสือ 8 รายการ

13 การสืบค้นแบบ Advanced Search
2. ใส่ข้อมูลลงในช่องการสืบค้นข้อมูลและกำหนดเขตข้อมูลการสืบค้น 3. กำหนดขอบเขตการสืบค้นให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ปีพิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น 4. คลิกปุ่ม Search เพื่อเริ่มการสืบค้นข้อมูล คลิกปุ่ม Clear เมื่อต้องการใส่ข้อมูลใหม่ 1 2 4 3

14 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Advanced search
1.ใส่คำคำค้นลงในช่องการสืบค้น ในที่นี้ใช้คำว่า internet และ Johnson 2. กำหนดขอบเขตข้อมูลการสืบค้น ในที่นี้ระบุเป็น subject และ Author และใช้ and เป็นคำเชื่อม 3.คลิกปุ่ม search

15 ผลการสืบค้นพบหนังสือ 1 รายการ

16 การสืบค้นแบบที่ 3 Title Browse
1 2 3 1. คลิกที่ SpringerLink Title Browse 2. คลิกหัวเรื่องที่ต้องการ 3.คลิกเลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการภายใต้หัวเรื่อง

17 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Title Browse
1. คลิกปุ่ม SpringerLink Title Browse 2. ในที่นี้เลือกหัวเรื่อง Chemistry และหนังสือเล่มที่ต้องการคือ Basic Training in Chemistry

18 ได้หนังสือเล่มที่ต้องการ

19 การแสดงผลการสืบค้น 1 2 3 1. คลิกเพื่อปรับปรุงการสืบค้น หรือ สืบค้นครั้งใหม่ 2. คลิกเพื่อเลือกรูปแบบการเรียงลำดับของการแสดงผล 3. คลิกเพื่อเลือกรูปแบบการแสดงเนื้อหา

20 การจัดการข้อมูล

21 การจัดการข้อมูล การแสดงหน้าหนังสือ การบันทึกและการพิมพ์
การสืบค้นคำที่ต้องการในหนังสือที่เปิดอยู่ปัจจุบัน การใช้ Dictionary การทำ Note การเพิ่มหนังสือเข้าใน My list การเรียกดูหนังสือและ Note ที่จัดเก็บไว้ใน My list

22 การแสดงหน้าหนังสือ 2 1

23 การแสดงเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ pdf file

24 การบันทึกและการพิมพ์
2 1 การบันทึก 1.เลือกคำสั่ง Save a copy 2.เลือก drive ที่ต้องการจัดเก็บ การพิมพ์ 1.เลือกคำสั่ง Print

25 การสืบค้นคำที่ต้องการในหนังสือที่เปิดอยู่ปัจจุบัน
1 2 1.คลิกปุ่ม search 2.ใส่คำที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม search

26 3.ระบบจะแสดงจำนวนหน้าที่สืบค้นได้

27 การใช้ Dictionary 1 2 1. คลิกปุ่ม Dictionary
2.ใส่คำที่ต้องการทราบ จากนั้นคลิกปุ่ม go

28 ระบบแสดงความหมายของคำที่ต้องการ

29 การทำ Note 2 1.คลิกปุ่ม Note
2.ใส่ข้อความที่ต้องการบันทึกลงไป จากนั้นคลิกปุ่ม Add Note 2

30 การเพิ่มหนังสือเข้าใน My list
1.คลิกปุ่ม Add to My List 1 2.ระบบจะแสดงผลการทำงาน

31 การเรียกดูหนังสือและ Note ที่จัดเก็บไว้ใน My list
1 1.คลิกปุ่ม My List and Notes 2.ระบบจะแสดงหนังสือและบันทึกที่อยู่ใน My List and Note

32


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google