งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การรวบรวมข้อมูล คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การรวบรวมข้อมูล คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล มาตรฐานการเรียนรู้ ความรู้เรื่อง แผนการสอน การรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบ คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ แนะนำผู้จัดทำ ออกจากโปรแกรม

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วัด ง 3.1 ป 2/1 บอกประโยชน์ ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ง 3.1 ป 2/2 บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

3 การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล คือ การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

4 การสังเกต หมายถึง การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยตรง
เช่น การสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การนับจำนวนคงเหลือ ของสิ่งของที่ใช้ไป

5 การสัมภาษณ์หรือการสอบถาม
หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่น โดยผู้ถามใช้คำพูดในการถาม และผู้ตอบใช้คำพูดในการตอบ

6 การตอบแบบสอบถาม หมายถึง แบบรายการคำถามที่ให้ผู้อื่นเขียนคำตอบลงในแบบสอบถามของผู้ถาม

7 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือแหล่งที่เก็บข้อมูล
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง

8 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
1. ข้อใด ไม่ถือ เป็นการรวบรวมข้อมูล ก. การมาโรงเรียนเรียนหนังสือ ข. การไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ค. การดูสัญญาณไฟเป็นสีเขียวก่อน จึงขับผ่านไปได้

9 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
2. ข้อใด เป็นแหล่งข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์ได้ ก. หนังสือในห้องสมุด ข. แม่ค้าขายขนมครก ค. วัด หรือ โบราณสถาน

10 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
3. ถ้าต้องการทราบประวัติ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ต้องใช้วิธีการใด ก. การสังเกต ข. การสัมภาษณ์ ค. การค้นคว้าจากเอกสารในห้องสมุด

11 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
4. ต้องการทราบจำนวนถังดับเพลิง ในโรงเรียน ต้องใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีใด ก. การสังเกต โดยการมอง และ นับจำนวน ข. การพูดคุย คุณครูในโรงเรียน ค. ออกแบบสอบถาม เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน

12 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
5. ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูล ก. ค้นหาข้อมูล จากแฟลตไดร์ฟ ข. ค้นหาข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต ค. ค้นหาข้อมูล จากแผ่นซีดี

13 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
ผลการทำ แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน เก่งมากค่ะ ทำได้ถูกต้องทุกข้อเลยค่ะ กลับหน้าเมนูหลัก

14 แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน
ผลการทำ แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน ผิดแล้วค่ะ เริ่มกลับไปทำใหม่น่ะค่ะ ทำแบบทดสอบอีกครั้ง

15 โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายนพพร เปรมเทียนหอม สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อ โปรแกรมหลักคือ พาวเวอร์พอย์ ภาพ มาจากอินเตอร์เน็ตบ้าง (หวังว่าไม่โดนลิขสิทธิ์น่ะครับ) วาดเองบ้างในโปรแกรม flash 8 เสียง ให้กูเกิ้ลช่วยอ่านให้แล้วอัดเสียงเอา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การรวบรวมข้อมูล คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google