งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่
แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงานร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้ กลุ่มวัยมัธยมปลายผ่านกระบวนการเรียนการสอน ม.ต้นมีองค์ความรู้ที่หลากหลายวิชา และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังขาดทักษะการทำงานแบบบูรณาการ ต่อยอดทั้งศาสตร์และศิลปะ บ้านดินมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาบนโลกใบนี้หลายพันปี เป็นประโยชน์ด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ลดโลกร้อนหาได้ง่ายท้องถิ่น กระบวนการ และวิธีการก่อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน ราคาไม่แพง เติมแต่งจินตนาการสร้างสรรค์ได้ไร้ขีดจำกัด เป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อผู้เรียนต่อการแก้ปัญหาชีวิต ครอบครัวและการอยู่อาศัยอย่างพอเพียงในอนาคต ภาพโครงการทดลองสร้างบ้านด้วยผู้อยู่อาศัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2 บ้านดินเพื่อท้องถิ่น
1 หน่วยการเรียนรู้ 10ชั่วโมง 10 คาบๆล่ะ 1 ชั่วโมง มีแผน5.ขั้นตอนสู่ต้นแบบ บ้านดินเพื่อท้องถิ่น 1.ผู้เรียนม.4-6 ชายและหญิง จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ5คน ด้วยวิธีจับฉลากออกแบบบ้านในฝันเบื้องต้น นำเสนอหน้าชั้น 1 คาบ 2.เตรียมวัสดุและวางแผนออกแบบนำเสนอแนวคิด คำนวณรายจ่ายงบประมาณ หาผู้สนับสนุน ออกแบบหนังสือขอทุน3 คาบ 3.สำรวจความต้องการพื้นที่สร้างต้นแบบในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นไปได้ จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการผู้อยู่อาศัยค้นคว้ากรณีศึกษา บ้านดินนำเสนอ 2 คาบ 4.จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มการจัดทำรูปเล่มกรณีศึกษา แนวคิดการออกแบบ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 2 คาบ 5.สอบประเมินความรู้และความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่อาสาสร้างต้นแบบบ้านดินเพื่อชุมชน ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม สร้างแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านในฝันที่พัฒนาแล้วระบบโครงสร้างและวัสดุ ที่ใช้และการวางผัง 2 คาบ การใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ ภาพโครงการเรียนรู้สร้างร.ร.ในฝัน อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

3 7.3 ขอบจบรายงานเพียงเท่านี้ ขอคุณทุกท่านรับชมการนำเสนอ
จัดทำโดย นาย คมไผ่ แข็งแรง ครูอาสา และสถาปนิกชุมชน ศูนย์เรียนรู้บ้านดินชุมชนนาสีนวน โทร ภาพโลโก้กลุ่มโครงการบ้านดินสู่ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google