งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
Line ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119 ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

2 หัวข้อการสัมมนา ปฏิทินปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัครสอบด้วยระบบเก่า
สมัครสอบด้วยระบบใหม่ รับข้อสอบ ส่งใบตอบ ตรวจใบตอบ ประกาศผลสอบ มอบประกาศนียบัตร การขึ้นเลขที่สอบ ๑ ใหม่ทุกสนามสอบ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

3 ปฏิทินปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิด ปิด ย้าย ยุบ รวมสนามสอบ
นักธรรมชั้นตรี ก่อนวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นโท-เอก และ ธรรมศึกษา ก่อนวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ นักธรรมชั้นตรี ก่อน วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

4 ปฏิทินปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน, ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ธรรมศึกษา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ธรรมศึกษาทุกชั้น ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

5 ปฏิทินปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
พิมพ์ประกาศนียบัตร ก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ มอบประกาศนียบัตร ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (มาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๑) ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

6 การส่งรายชื่อแบบเดิม
การส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบแบบเดิมยังคงไว้เหมือนเดิม (ทั้งนักธรรมและธรรมศึกษา) ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

7 การส่งรายชื่อแบบใหม่
การส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบแบบใหม่ (ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙) รายชื่อผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ระบบสมัครแบบใหม่ เริ่มใช้งานช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาได้จากคู่มือที่แจกในงานประชุมสัมมนา ๒๕๕๙ ที่พุทธมณฑล หรือ ดาวน์โหลดคู่มือจากเว็บไซต์ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

8 รับข้อสอบ การรับข้อสอบแผนกธรรมปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังคงใช้วิธีเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน, ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. ทุกวัน นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๕-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๕ น. ทุกวัน ธรรมศึกษาทุกชั้น วิชากระทู้ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิชาธรรม วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. วิชาพุทธ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. วิชาวินัย วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๐ น. ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

9 ส่งใบตอบ การส่งใบตอบให้ส่งตามวันเวลาดังนี้ สำนักเรียนส่วนกลาง
นักธรรมชั้นตรี ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นโท-เอกและธรรมศึกษาทุกชั้น ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

10 ส่งใบตอบ (ต่อ) การส่งใบตอบให้ส่งตามวันเวลาดังนี้ สำนักเรียนส่วนภูมิภาค
นักธรรมชั้นตรี ส่งที่สำนักงานเจ้าคณะภาค ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นโท ส่งที่วัดสุทัศนเทพวราราม ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

11 ตรวจใบตอบ การตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมทุกชั้นและธรรมศึกษาทุกชั้น สำนักเรียนส่วนกลาง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงตรวจ นักธรรมชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนส่วนภูมิภาค สำนักงานเจ้าคณะภาคตรวจ นักธรรมชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นโท สำนักเรียนส่วนภูมิภาค วัดสุทัศนเทพวรารามตรวจ นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงตรวจ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

12 ประกาศผลสอบ การประกาศผลสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักธรรมชั้นตรี ประกาศก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักธรรมชั้นโท-เอก ประกาศก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ธรรมศึกษาทุกชั้น ประกาศก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

13 มอบประกาศนียบัตร การมอบประกาศนียบัตรของผู้สอบได้
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักเรียนนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ก่อนวันมาฆบูชา ๒๕๖๑ (๑ มีนาคม ๒๕๖๑) หมายเหตุ: ควรทำพิธีมอบก่อนโรงเรียนปิดภาคเรียนที่ ๒ ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

14 การขึ้นเลขที่สอบ ๑ ใหม่ทุกสนามสอบ
ขอความเห็นเรื่องเลขที่สอบขึ้น ๑ ใหม่ทุกสนามสอบ ทั้งนักธรรมและธรรมศึกษา มีแนวทางดำเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ ลดจำนวนเลขที่สอบจาก ๕ หลัก เหลือ ๔ หลัก คือ ตั้งแต่ ๐๐๐๑ – ๙๙๙๙ ข้อดี ทุกสนามสอบเริ่มเลขที่ ๑ ใหม่ ทำให้การเพิ่ม/ลดผู้สอบ ไม่กระทบสนามสอบอื่น ข้อเสีย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง/สำนักงานเจ้าคณะภาคจะมีภาระมากขึ้น เพราะจากเดิมที่ ๑ จังหวัด ๑ รหัสปึกข้อสอบ จะต้องบริหารใหม่เป็น ๑ สนามสอบ ๑ รหัสปึก (จากเดิมที่มีแค่ ๑ รหัสปึกต่อจังหวัด จะกลายเป็นหลายร้อยรหัสปึกข้อสอบ) ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

15 การขึ้นเลขที่สอบ ๑ ใหม่ทุกสนามสอบ (ต่อ)
ขอความเห็นเรื่องเลขที่สอบขึ้น ๑ ใหม่ทุกสนามสอบ ทั้งนักธรรมและธรรมศึกษา เลขที่สอบเปลี่ยนใหม่จากเดิมที่มีแต่ลำดับที่ ให้รวม ๓ หลักสุดท้ายของรหัสสนามสอบนำหน้า เช่น สนามสอบ ๒๐๒๐๒๓ ผู้สอบคนที่ ๕๖๗ จะได้เลขที่สอบ ๐๒๓๐๕๖๗ (ลำดับที่ผู้สอบ ๕ หลักเปลี่ยนเป็น ๔ หลัก) ข้อดี ทุกสนามสอบเริ่มเลขที่ ๑ ใหม่ ทำให้การเพิ่ม/ลดผู้สอบ ไม่กระทบสนามสอบอื่น และการบริหารให้รหัสปึกข้อสอบยังคงเหมือนเดิม ข้อเสีย จะต้องอบรมทั้งผู้รับผิดชอบและผู้สอบให้เข้าใจถึงเรื่องเลขที่สอบ ๗ หลัก ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119

16 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
Line ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119 ฝ่ายสถิติ/ไอที สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร , ต่อ 118 หรือ 119


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google