งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1 งานสารบรรณ 1,7352,12 1 1,76 2 2,0821,97 7 2,89 5 1,86 9 19881,42 2 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 7529097338647661,09 1 752763552 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 779874871091698911178 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 779874871091698911178 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 8291,00 7 8811,0389841,42 9 930985708 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1591069379186 1.2 การเงิน & บัญชี 7261722 30282036 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน ( เรื่อง ) -12442357 (2) รายงาน On line ( ครั้ง ) 111111111 (3) เบิกจ่าย งบประมาณ ( ครั้ง ) 6241417 27241428 1.3 พัสดุ 1423163718 281417 (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ( ครั้ง ) 25462-223 (2) เบิกจ่ายวัสดุ ( ครั้ง ) 119615891367 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 19616891367

3 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1,865, 500 100% 55,9 65 93,275130,5 85 167, 895 186,5 50 167,8 95 3 %5 %7 %9 % 10 % 9 % 1.1 งบ ดำเนินงาน 100%55,9 65 93,275130,5 85 167, 895 186,5 50 167,8 95 44,1 45 197,93 4.5 109,8 19.1 102, 077 204,94 5.45 198,07 2.40 78,26 6.50 189, 524. 95 242,26 6.81 1.2 งบลงทุน 1.2.1 งบ ลงทุน 1.3 งบรายจ่าย อื่น


ดาวน์โหลด ppt ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google