งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1 งานสารบรรณ 1,7352,12 1 1,76 2 2,082 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 752909733864 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 77987487 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 77987487 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 8291,00 7 8811,038 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 159106 1.2 การเงิน & บัญชี 7261722 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน ( เรื่อง ) -124 (2) รายงาน On line ( ครั้ง ) 1111 (3) เบิกจ่าย งบประมาณ ( ครั้ง ) 6241417 1.3 พัสดุ 14231637 (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ( ครั้ง ) 2546 (2) เบิกจ่ายวัสดุ ( ครั้ง ) 119615 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 19616

3 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1,865, 500 100% 55,9 65 93,27 5 130,5 85 167,8 95 186, 550 167,8 95 3 %5 %7 %9 % 10 % 9 % 1.1 งบดำเนินงาน 100%55,9 65 93,27 5 130,5 85 167,8 95 186, 550 167,8 95 44,1 45 197,9 34.5 109,8 19.1 10207 7 1.2 งบลงทุน 1.2.1 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6000500 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google