งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์ของสถานะของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะมีการดำเนินการไม่ได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติต่อไป

3 กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ๑. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (รมว.สธ. รักษาการ) ๒. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (รมว.มท.รักษาการ/รมว. สธ. รักษาการร่วม) * ๔. พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙(รมว.สธ. รักษาการ/รมว.มท., รมว.ศษ.,รมว.พม., รมว.รง., รักษาการร่วม) ๕. ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... ๓. พ.ร.บ. สุสานและ ฌาปณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (รมว.มท.รักษาการ/รมว. สธ. รักษาการร่วม) ร่าง พ.ร.บ. การสาธารณสุข (ฉบับที่..)พ.ศ. ....

4 สถานะของการเสนอกฎหมาย (กำหนดเวลาแล้วเสร็จประกาศในกิจจานุเบกษา)
ความก้าวหน้าการเสนออนุบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ลำดับ เรื่อง สถานะของการเสนอกฎหมาย Time line (กำหนดเวลาแล้วเสร็จประกาศในกิจจานุเบกษา) ๑. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... (กรมอนามัยยืนยันร่างเมื่อสิงหาคม ๕๙) เมษายน ๒๕๖๐ ๓. ร่างกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดให้ความเห็น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. .... ๕. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... อยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

5 (กำหนดเวลาแล้วเสร็จประกาศในกิจจานุเบกษา)
ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมายตาม ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ลำดับที่ เรื่อง สถานะของการเสนอกฎหมาย Time line (กำหนดเวลาแล้วเสร็จประกาศในกิจจานุเบกษา) ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอสภา นิติบัญญัติแห่งชาติวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑.๑ มีอนุบัญญัติจำนวน ๕ ฉบับ ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) (มาตรา ๑๗/๔) อยู่ระหว่างยกร่างประกาศฯ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) (มาตรา ๖๖/๑) ๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาประกอบการออกประกาศพื้นที่ควบคุม เหตุรำคาญ พ.ศ (มาตรา ๒๘/๑) สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการก่อนการอนุญาต พ.ศ (มาตรา ๑๒) ๑.๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ (มาตรา ๘๕)

6 ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมาย ตาม พ. ร. บ
ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ลำดับที่ เรื่อง สถานะของการเสนอกฎหมาย Time line (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้) ๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา พ.ศ (กระทรวงศึกษาธิการ) จากการประชุมคณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบในหลักการของ ร่างกฎกระทรวงทั้ง ๔ กระทรวง โดยให้แต่ละกระทรวงดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายของแต่ละกระทรวงต่อไป ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. ร่างกฎกระทรวงประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการ พ.ศ. .... (กระทรวงสาธารณสุข) อยู่ระหว่างปรับแก้ไข เพื่อเสนอรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี ๓. ร่างกฎกระทรวงประเภทของสถานประกอบกิจการและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ (กระทรวงแรงงาน) ๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

7 สถานะของการเสนอกฎหมาย (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้)
ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ) ลำดับที่ เรื่อง สถานะของการเสนอกฎหมาย Time line (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้) ๕. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ศ (กระทรวงมหาดไทย) เมื่อร่างกฎกระทรวงทั้ง ๔ กระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ,กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความชัดเจนแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการออกกฎกระทรวงฯเพื่อให้สอดคล้องกับกับร่างกฎกระทรวงทั้ง ๔ กระทรวง เพื่อนำมาใช้บังคับในเขตราชการส่วนท้องถิ่น -

8 สถานะของการเสนอกฎหมาย (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้)
ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมาย ตาม ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. .... ลำดับที่ เรื่อง สถานะของการเสนอกฎหมาย Time line (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้) ๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... อยู่ระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา * คณะกรรมาธิการขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน (ครั้งที่ ๑) (นับแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐) กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑.๑ มีอนุบัญญัติจำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... อยู่ระหว่างยกร่างประกาศฯ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑.๒ (ร่าง )ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ๑.๓ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... ๑.๔ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... ๑.๕ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. ....

9 สถานะของการเสนอกฎหมาย (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้)
ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมาย ตาม ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ (ต่อ) ลำดับที่ เรื่อง สถานะของการเสนอกฎหมาย Time line (ภายหลังกฎหมายแม่บทมีผลบังคับใช้) ๑.๖ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข พ.ศ. .... อยู่ระหว่างยกร่างประกาศฯ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑.๗ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหรือให้การสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... ๑.๘ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้มีความผิดปกติของร่างกายแก่หน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข พ.ศ. .... ๑.๙ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ๑.๑๐ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำลายหรือปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวกับเอกสาร สื่อโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัด พ.ศ. ....

10 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google