งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาส ตร์ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ (SWOT) 2) กำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ 3) นวัตกรรม BSC, KM 4) การมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาส ตร์ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ (SWOT) 2) กำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ 3) นวัตกรรม BSC, KM 4) การมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาส ตร์ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ (SWOT) 2) กำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ 3) นวัตกรรม BSC, KM 4) การมีส่วนร่วม

2 กระบวนงานที่ เป็นระบบ

3 - บริหารจัดการ - พัฒนาคุณภาพ สำนักงาน - ระบบ Electronic - ระบบเอกสาร

4

5

6

7

8

9 1) พัฒนาระบบ INTER เพื่อใช้ ในองค์กร 2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูและ บุคลากร (TLC)

10 กระบวนการ - ประชุมเจ้าหน้าที่ใน สำนักงาน - ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ใน สำนักงาน - แต่ละกลุ่มงานประชุมเพื่อ พัฒนางาน (KM) - ศึกษาดูงาน - กระบวนการนิเทศการศึกษา บูรณาการจัดการ ความรู้ (KM), เสริมสร้างพลัง ด้วยเครือข่าย (NETWORK), เครือข่ายคน เครือข่ายหน่วยงาน, เครือข่าย ICT

11 1 การกระจายอำนาจ 1) กระจายอำนาจในเขต ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. FUNCTION 2. AREA 3. AGENDA ปฏิบัติราชการแทน 2) กระจายอำนาจในระดับ กลุ่ม รร. - กลุ่ม รร. ประถมฯ 14 กลุ่ม - กลุ่ม รร. มัธยมฯ 1 กลุ่ม

12 3) การประชุมระดับต่างๆ ระดับผู้บริหารสำนักงานเขต 1) ประชุมรอง + ผอ. กลุ่ม 2) COFFEE CONFERENCE สัญจร - รอง + ผอ. กลุ่ม - ประธานกลุ่ม - ที่ปรึกษา ผอ. เขต - ผู้แทน กตปน. - ผู้แทน กพท. - ผู้แทน อกคศ. นิเทศ รร. ด้วย

13 2. ประสานเชื่องโยงองค์คณะบุคคล ดำเนินการดังนี้ - ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 3 องค์ คณะบุคคล - ประชุม กพท. ปีละ 3 ครั้ง - ประชุม กตปน เดือนละ 1 ครั้ง - ประชุม อกคศ. เขต ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง / ปี 3. การมีส่วนร่วมบุคคล ชุมชน องค์การฯ - ตั้งกรรมการสถานศึกษา - อบจ. / อปท. - สถาบัน BBL : THAILAND

14 4. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือ ประเภท - เครือข่ายคน - เครือข่ายหน่วยงาน - เครือข่าย ICT 1) I-office 2) WEBSITE สพป. สพ.1 3) WEBSITE ประชาสัมพันธ์ สพป. สพ.1 FACEBOOK + E-mail สมาชิกเครือข่าย 4) SMS สพป. สพ.1 5) Mail จดหมายส่วนตัวใน I- office 6) LINE กลุ่ม

15 1. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ดังนี้ 1.1 กตปน มีแผน เครื่องมือ ดำเนินการและรายงาน 1.2 ศึกษานิเทศก์ - นิเทศ ปูพรหมเปิดภาคเรียน - นิเทศ ตามพื้นที่รับผิดชอบ - นิเทศ ตามสาระที่รับผิดชอบ 1.3 รอง + ศน. ประจำกลุ่ม รร. 1.4 โดยคณะประชุม Coffee Conference สัญจร

16 2. ระบบ ICT สำหรับนิเทศ ติดตาม - I - Office - คลังความรู้ครูสุพรรณ - Social media = Facebook,Line


ดาวน์โหลด ppt 1. ภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาส ตร์ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ (SWOT) 2) กำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ 3) นวัตกรรม BSC, KM 4) การมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google