งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อวิทยากร นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม ที่อยู่ ๔๙๑ หมู่ ๔ ต. พนานิคม อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง โทร ๐๘๑ ๘๗๔๒๖๒๙ Facebook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อวิทยากร นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม ที่อยู่ ๔๙๑ หมู่ ๔ ต. พนานิคม อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง โทร ๐๘๑ ๘๗๔๒๖๒๙ Facebook."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อวิทยากร นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม ที่อยู่ ๔๙๑ หมู่ ๔ ต. พนานิคม อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง โทร ๐๘๑ ๘๗๔๒๖๒๙ email : swonghem64@gmail.comswonghem64@gmail.com Facebook : surasak.wonghem

2

3 การเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัดผ่านกลไก ระดับอำเภอ มิ. ย. – ก. ย. กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด แนวทางการ พัฒนาอำเภอ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด 2 สอดคล้องกับปัญหา / ความ ต้องการชุมชน 3 สอดคล้องกับนโยบาย ท้องถิ่น แผนพัฒนา (3 ปี ) เทศบาล / อบต. เวทีระดับ อปท. รวบรวมข้อมูล / กำหนดประเด็น การพัฒนา ( เม. ย.) 1 ดำเนินการ เอง 2 ร่วมกับหน่วยงาน อื่น 3 ให้คนอื่น ดำเนินการ - โครงการเรียงตามลำดับ ความสำคัญ - งบประมาณ / แหล่งที่มา ดำเนินการ - จำแนกตามผลผลิต 5 ด้าน แผนพัฒนาอำเภอ โครงการที่ อปท. สนับสนุนตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ( งบท้องถิ่น ) โครงการที่เสนอขอ งปม. จังหวัด โครงการที่เสนอขอ งปม. จากส่วน ราชการ (Function) 1 2 3 เศรษฐกิจสังคมค. มั่นคงบริหารฯทรัพยากรฯ เวทีประสานแผน อปท. ในระดับอำเภอ ( พ. ค.) สอดคล้อง กับกรอบ ประสาน แผน อปท. นโยบายและ งบประมาณ เศรษฐกิจสังคมค. มั่นคงบริหารฯทรัพยากรฯ โครงการที่ อปท. สนับสนุนตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ( งบท้องถิ่น ) โครงการที่เสนอขอ งปม. จังหวัด โครงการที่เสนอขอ งปม. จากส่วน ราชการ 1 2 3 พ. ย. – ธ. ค. ต. ค. – ธ. ค. เม. ย. – พ. ค. ต. ค. – ธ. ค. กระบวนการ กลั่นกรองแผน / ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนจาก อำเภอ กม.กม. แผน ชุมชน ปัญหาความ ต้องการ ม. ค. – มี. ค. แผนพัฒนา (3 ปี ) อบจ. ( มิ. ย.) 1 2 3 4 5 6 กลไก ระดับ จังหวั ด ( ก. บ. จ.) กลไก ระดับ อำเภ อ ( ก. บ. อ.) กลไก ระดับช าติ ( ก. น. จ.) กลไก ระดับ ชุมช น ( ก. ม. ) ชุมชน ทบทวนแผนชุมชน กระบวน การ ชุมชน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัด กรอบประสาน แผน อปท. ต. ค. – ธ. ค. แนวทางฯ อปท. ระดับอำเภอ สอดคล้องแผนพัฒนา จังหวัด ( ผลผลิต 5 ด้าน )

4

5 ปฏิทินช่วงเวลาในการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ตุลา - มกรา เตรียมประชาคม จัดทำแผน กุมภา - มีนา ปรับปรุง กลั่นกรองแผน เมษายน จัดส่งแผนให้ หน่วยงาน เมษา - กันยา ดำเนินโครงการและ เก็บข้อมูล พฤษภา - กันยา ติดตาม เชื่อมโยงแผน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อวิทยากร นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม ที่อยู่ ๔๙๑ หมู่ ๔ ต. พนานิคม อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง โทร ๐๘๑ ๘๗๔๒๖๒๙ Facebook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google