งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตาม ประเมินผล สัมมนา กอ. รมน. ภาค 3 ( 20-22 เมษายน 59 ) ณ โรงแรมเวียง ทอง ล. ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตาม ประเมินผล สัมมนา กอ. รมน. ภาค 3 ( 20-22 เมษายน 59 ) ณ โรงแรมเวียง ทอง ล. ป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตาม ประเมินผล สัมมนา กอ. รมน. ภาค 3 ( 20-22 เมษายน 59 ) ณ โรงแรมเวียง ทอง ล. ป.

2 การติดตาม ประเมินผล โดยชุดประเมินผล ศปป.4 ( Internal Evaluation ) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 4 กอ. รมน.

3 ชุดประเมินผล ภายใน ศปป.4 ( Internal Evaluation ) ชุดปฏิบัติการหลัก 4 ชุด ดังนี้

4 ชุดที่ 1 รับผิดชอบ การประเมิน ภาค 1 จำนวน 26 จังหวัด พ. อ. สานิตย์ ซ้าย ขวัญ เป็นหัวหน้าชุด ประเมิน

5 ชุดที่ 2 รับผิดชอบ การประเมิน ภาค 2 จำนวน 20 จังหวัด พล. ต. วินัย คำ ชุ่ม เป็นหัวหน้าชุด ประเมิน

6 ชุดที่ 3 รับผิดชอบ การประเมิน ภาค 3 จำนวน 17 จังหวัด พ. อ. เถกิงเดช สัมมาทัต เป็นหัวหน้าชุด ประเมิน

7 ชุดที่ 4 รับผิดชอบ การประเมิน ภาค 4 จำนวน 14 จังหวัด พ. อ. เกรียงศักดิ์ โคตระภู เป็นหัวหน้าชุด ประเมิน

8 ภารกิจของชุด ประเมิน ศปป.4 . ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน กอ. รมน. จว. / ภาค / ส่วนแยก . แนะนำการ ปฏิบัติภารกิจ ตาม แผนแม่บทฯ

9 ภารกิจสำคัญ 4 ประการ. ลงพื้นที่ ติดตาม ประเมินผล . รายงาน ผล การประเมิน ปัญหาอุปสรรค์ / ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค์ / ข้อเสนอแนะ

10 การ ประเมินผล แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้..... ดังนี้.....

11 ระดับคะแนน การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้..... ดังนี้.....

12 แบบประเมิน / แบบรายงาน แบ่งเป็น 4 แบบ ดังนี้..... ดังนี้.....

13 แบบ รายงาน 01  แบบ รายงาน 01 AO แบบรายงานพื้นที่ เป้าหมาย

14  แบบ รายงาน 02 แบบประเมินผล การปฏิบัติงาน กอ. รมน. จว. / ภาค / ส่วนแยก โดยชุดประเมิน ศปป.4 โดยชุดประเมิน ศปป.4

15 แบบ รายงาน 03  แบบ รายงาน 03 แบบประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามแผนแม่บท ( หน่วยงานย่อย ) โดย... กอ. รมน. จังหวัด

16 แบบ รายงาน 03  แบบ รายงาน 03   

17 แบบ รายงาน 04  แบบ รายงาน 04 แบบประเมินความ พึงพอใจ ต่อการแก้ไข ปัญหา ต่อการแก้ไข ปัญหา การบุกรุกตัด ไม้ทำลายป่า การบุกรุกตัด ไม้ทำลายป่า

18 แบบ รายงาน 04  แบบ รายงาน 04 แบบ ประเมิ น แบบ ประเมิ น แบบ สรุป แบบ สรุป

19 สรุปผลการ ประเมิน ภาค 3 รอบ ที่ 1 รอบ ที่ 1 แยกเป็น 5 กลุ่ม

20 บันได 5 ขั้น สู่ความสำเร็จ ตามแผน ยุทธศาสตร์

21 แนวทาง ปฏิบัติ เพื่อรับการ ประเมิน รอบที่ 2 จาก ศปป.4

22 แนวทาง ปฏิบัติ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯ สำหรับ... สำหรับ...

23 แนวทาง ปฏิบัติ โครงการ ประเมินผล ฯ สำหรับ... สำหรับ...

24 เป้าหมายการ ปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล

25 เป้าหมายที่ 1 25 หน่วยงาน หลัก 25 หน่วยงาน หลัก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

26 เป้าหมายที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงของฐาน ทรัพยากรป่าไม้ของ ชาติ วิทยุ นร 5113 / 165 วิทยุ นร 5113 / 165

27 ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ จากการ ประเมินผล ภาค 3 รอบ ที่ 1

28 การเตรียมรับ การประเมิน รอบที่ 2 รอบที่ 2 ห้วง ( เมษายน – มิถุนายน ) ห้วง ( เมษายน – มิถุนายน )

29 เอกสารส่งวัน ตรวจประเมิน รอบ ที่ 2 ห้วง ( เมษายน – มิถุนายน ) ห้วง ( เมษายน – มิถุนายน ) ตัวอย่าง รายงาน ตัวอย่าง รายงาน 01

30 รับ - ส่ง รายงาน และ การ รับ - ส่ง รายงาน และ ข้อมูลการ ข้อมูลการ ติดตาม ประเมินผล ผ่านระบบ Email Center ของ ของ ศปป.4

31 Email Center ศปป.4 Isoc.evaluation@gmail.com

32 Line กลุ่ม ศปป.4 ส่วนแผน Isoc 04


ดาวน์โหลด ppt การติดตาม ประเมินผล สัมมนา กอ. รมน. ภาค 3 ( 20-22 เมษายน 59 ) ณ โรงแรมเวียง ทอง ล. ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google