งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การดำเนินการ โครงการยกระดับคุณภาพการ ให้บริการประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การดำเนินการ โครงการยกระดับคุณภาพการ ให้บริการประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การดำเนินการ โครงการยกระดับคุณภาพการ ให้บริการประชาชน

2 2 มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนดให้ ส่วนราชการ ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยนำ ผลงานที่ได้รับรางวัลแล้ว ไปขยายผลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ กรมฯ โดยมติคกก. พัฒนาระบบ ราชการได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติเพื่อ พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้มีความ คล่องตัว รวดเร็ว รองรับต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และได้จัดทำโครงการยกระดับ คุณภาพการให้บริการประชาชนกับหน่วยงาน บริการของกรมฯ ทั้ง ในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 รวมทั้งให้สามารถธำรงรักษามาตรฐานการ บริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีคุณภาพที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ความ เป็นมา

3 มาตรฐานคุณภาพการ ให้บริการประชาชน 3 เพื่อให้การบริการประชาชนของกรมฯ ยังคงสามารถให้บริการด้วย คุณภาพที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กรมฯ ขอให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการ ให้บริการประชาชน ดังนี้ 1) กำหนดตัวชี้วัดครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 1.1 มิติด้านประสิทธิผล น้ำหนัก ร้อยละ 15 1.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ำหนัก ร้อยละ 35 1.3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ร้อยละ 30 1.4 มิติด้านพัฒนาองค์กร น้ำหนัก ร้อยละ 20 2) กำหนดมาตรฐานของหน่วยงานบริการประชาชนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน คือ หน่วยงานที่ได้คะแนนตัวชี้วัดทุก ตัว ไม่ต่ำกว่าตัวละ 3.00 คะแนน ระดับต้นแบบ (Best Practice) คือ หน่วยงานที่ได้ คะแนนตัวชี้วัดทุกตัวไม่ต่ำกว่า ตัวละ 4.00 คะแนน และได้ค่า คะแนนเฉลี่ยรวมของตัวชี้วัดทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 4.50 คะแนน 3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตาม เกณฑ์ที่กำหนด รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยผู้ตรวจราชการกรมทำหน้าที่กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ 4) กรมฯ จัดสรรรางวัลจูงใจให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินงานได้ตาม มาตรฐานที่กำหนดทั้ง 2 ระดับ

4 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 4 1 ตัวชี้ วัด

5 มิติที่ 1 มิติ ที่ 2 มิติ ที่ 3 มิติ ที่ 4 5 3 ตัวชี้ วัด

6 มิติ ที่ 1 มิติ ที่ 1 มิติ ที่ 2 มิติ ที่ 2 มิติ ที่ 4 มิติ ที่ 4 6 มิติด้านประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ ร้อยละ 30 2 ตัวชี้ วัด

7 มิติ ที่ 1 มิติที่ 2 มิติ ที่ 3 มิติ ที่ 3 7 4 ตัวชี้ วัด

8 แนวทางการ ดำเนินการ ยกระดับคุณภาพ การให้บริการ ประชาชน 8

9 ตัวอย่างการจัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน 9

10 กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 65 หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค โดยจัดสรรให้หน่วยงานละ 5,000 บาท 10 งบประมาณ

11 ปฏิทินการรายงานผลโครงการยกระดับ คุณภาพการให้บริการประชาชน 11 รอบการรายงานผลแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต. ค. 57 – 31 มี. ค. 58) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ 1 ทาง e-mail ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร asdg@labour.mail.go.th ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร http://asdg.labour.go.th รายละเอียดการดาวน์โหลดตามภาคผนวก เฉพาะตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 http://asdg.labour.go.th ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดที่ 9 ( สำหรับตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 10 หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะเก็บ ผลการดำเนินงานจากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานและกองบริหารการคลัง ) รอบ 9 เดือน (1 ต. ค. 57 – 30 มิ. ย. 58) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ 1 ทาง e-mail ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร asdg@labour.mail.go.th ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร http://asdg.labour.go.th รายละเอียดการดาวน์โหลดตามภาคผนวก เฉพาะตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 http://asdg.labour.go.th ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดที่ 9 ( สำหรับตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 10 หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะเก็บ ผลการดำเนินงานจากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานและกองบริหารการคลัง ) รอบ 12 เดือน (1 ต. ค. 57– 30 ก. ย. 58) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 หน่วยงานจัดส่งเอกสารรายงานผลการธำรงรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชนมายังกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ดังนี้ - รายงานผลการธำรงรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชนตามแบบสรุปรายงานผลการธำรงรักษา มาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชน รายละเอียดตามภาคผนวก - รายงานผลการธำรงรักษามาตรฐานฯ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 1-10 ( แบบที่ 1 – 2) พร้อม เอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อยตัวชี้วัดละ 2 ตัวอย่าง รายละเอียดตามภาคผนวก - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558


ดาวน์โหลด ppt 1 การดำเนินการ โครงการยกระดับคุณภาพการ ให้บริการประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google