งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการ SMEs บัญชีเดียว สุริยะ ธีรวัฒนสาร สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย แนวทาง และ ข้อควรปฏิบัติ ของ SMEs ในการจัดทำบัญชีเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการ SMEs บัญชีเดียว สุริยะ ธีรวัฒนสาร สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย แนวทาง และ ข้อควรปฏิบัติ ของ SMEs ในการจัดทำบัญชีเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการ SMEs บัญชีเดียว สุริยะ ธีรวัฒนสาร สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย แนวทาง และ ข้อควรปฏิบัติ ของ SMEs ในการจัดทำบัญชีเดียว

2 ชีวิต SMEs ใน ปัจจุบัน  ธุรกิจครอบครัว / คนเดียว  เน้นการขาย / หารายได้  เครดิตบุคคล  ทำบัญชีเพราะกฎหมายบังคับ  งบการเงิน ????? ( ประโยชน์ !!!!!!!)  แผนดำเนินธุรกิจ / ปันผลจาก ธุรกิจ

3 ??????  ไม่อยากเสียภาษี  ไม่ได้ใช้ข้อมูล / ไม่มี ประโยชน์  รู้ว่าขายดี แต่ขาดทุน  ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

4 ประโยชน์ของการทำ บัญชี  ลดพื้นที่สำหรับการจำ  ควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ  ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินที่ แท้จริง  ได้ข้อมูลที่แท้จริงช่วยการตัดสินใจ  ทราบข้อมูลลำดับก่อนหลังและจำแนก รายการค้า  ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี  ลดความกังวล / ช่วยการตรวจสอบ  เครื่องมือควบคุมค่าใช้จ่าย บริหารกำไร  เครื่องมือเข้าถึงแหล่งทุน  ช่วยระบบควบคุมภายในที่ดี และมีสัญญาณ เตือนภัย  วางแผนเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและ ประหยัด

5 บัญชีถูกต้องอยู่แล้ว ควร จดแจ้งหรือไม่  รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs  ยืนยันว่ากิจการทำบัญชีถูกต้อง ต่อไป  แสดงเจตนาให้ความร่วมมือกับ ภาครัฐ  จัดทำบัญชีของกิจการตาม ระบบปกติ  ไม่มีรายการปรับปรุงรายการ

6 โอกาสการ เปลี่ยนแปลง  ถือโอกาสปรับปรุงข้อมูล ( ยกเว้น ตรวจสอบ )  จัดระบบการทำงานใหม่  รอบบัญชี 59 ภาษีอัตรา 0% ( ปรับปรุงซ้ำ )  รอบบัญชี 60 ภาษีอัตรา 10% (>300,000)  ปี 2562 ธนาคารใช้ข้อมูลบัญชี  วางแผนธุรกิจ รองรับนโยบาย ร่วมทุน

7 เริ่มต้นยังไงดี  ตั้งสติ ทำสมาธิ  ทบทวนอดีต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ

8 8 ขั้นตอน สู่บัญชี เดียว 1. สินทรัพย์ / หนี้สิน ตามบัญชี 2. สินทรัพย์ / หนี้สิน ตามจริง 3. เปรียบเทียบข้อมูล 4. หลักฐานประกอบ / วัดมูลค่าได้ น่าเชื่อถือ 5. สาเหตุ / ที่มาของรายการ 6. ปรับปรุง / แก้ไข ตามจริง / ตาม มาตรฐานบัญชี 7. ปรับกับกำไร ( ขาดทุน ) สะสม 8. จัดทำงบการเงิน & หมายเหตุ ประกอบงบใหม่

9 เอกสารประกอบการ ลงบัญชี  จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก  จัดทำขึ้นโดยกิจการ เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก  จัดทำขึ้นโดยกิจการ เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง

10 ปรับปรุงรายการแก้ไข ผิดพลาด  ปรับปรุงย้อนหลัง  ปรับปรุงบัญชีเกี่ยวข้อง  ปรับปรุงกับกำไร ( ขาดทุน ) สะสม *******

11 มาตรฐานบัญชีที่ เกี่ยวข้อง  มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 8  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ NPAEs บทที่ 5

12 ( ตัวอย่าง ) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ...... การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ได้พบข้อผิดพลาดอันเกิดจากการบันทึกบัญชี ในระหว่างปี.......... ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของทุน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ได้ทำการปรับปรุงรายการโดยปรับ ย้อนหลัง ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว สามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน / งบดุลบาท ( สินทรัพย์ ) เพิ่มขึ้น / ลดลง............. ( หนี้สิน ) เพิ่มขึ้น / ลดลง ….…….. กำไรสะสมเพิ่มขึ้น / ลดลง.............. ทั้งนี้ รายการปรับปรุงดังกล่าว ไม่มีผลกระทบทางภาษีเงินได้ เนื่องจากได้รับการคุ้มครองจากพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุน การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ. ศ. 2558

13 รายงานผู้สอบบัญชี  แบบไม่มีเงื่อนไข  ไม่มีเงื่อนไข + วรรคเน้น  งบการเงินไม่ถูกต้อง  ไม่แสดงความเห็น

14 จะเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ควรเริ่มที่ “ มาตรฐาน ”

15 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษี อากรแห่งประเทศไทย www.taxauditor.or.th Line : @TaxAuditor FB : www.facebook.com/TA associate Email : info@taxauditor.or.th

16 ขอให้ทุกท่าน จงประสบ ความสำเร็จใน ธุรกิจ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการ SMEs บัญชีเดียว สุริยะ ธีรวัฒนสาร สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย แนวทาง และ ข้อควรปฏิบัติ ของ SMEs ในการจัดทำบัญชีเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google