งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก 18 สิงหาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก 18 สิงหาคม 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก 18 สิงหาคม 2558
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน เถลิงเกียรติ สมนึก

2 หัวข้อเรื่อง ทำไมต้องฝึกงาน การเตรียมความพร้อมต้องทำอะไรบ้าง
การปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน กำหนดระยะเวลาการฝึกงาน เอกสารประกอบการฝึกงาน ปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การนิเทศและประเมินผล

3 การฝึกงานคืออะไร การฝึกงาน(Practical Training)
จบการศึกษา เก็บหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร(ปวส. วทบ.) ภาคทฤษฏีสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เสริมทักษะและประสบการณ์เตรียมพร้อมการทำงาน นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการทำงานตนเองและบริษัท(นายจ้าง)

4 “ฝึกงานได้อะไร” ได้ประสบการณ์จริง
โอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการทำงาน จ้างงานและมีงานทำ มีรายได้(บางหน่วยงาน) อาจจะได้ทำงานที่เหมาะสมกับตนเองอย่างยิ่ง เป็นเส้นทางในการเข้างานในบริษัท/หน่วยงานที่ต้องการ ได้งานเลย ไม่กลับมาเรียน

5 สิ่งที่ได้จากการฝึกงาน
จบหลักสูตร (3 หน่วยกิต) เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อตนเอง สาขาวิชา และสถาบันฯ ระเบียบวินัย ฝึกงานร่วมกับผู้อื่น สถาบัน และสังคมการทำงาน

6 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝึกงาน
ฝึกงานเพื่อเรียนรู้ชีวิตการทำงาน เราไม่ได้เอาวิชาที่เรียนไปใช้ในการฝึก แต่เราเอาชีวิตไปฝึกเพื่อสร้างประสบการณ์ เลือกฝึกงานในบริษัทขึ้นกับสาขางานที่ต้องการฝึกอบรม

7 บทบาทของนักศึกษาฝึกงานในแต่ละองค์กร

8 ปัญหาที่เกิดจากการฝึกงาน
ฝึกงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ตรงสายงานแต่ไม่ได้จับงานจริงๆ ไม่ตั้งใจทำให้การฝึกงานต้องสูญเปล่า

9 สิ่งที่นายจ้างต้องการ
ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเหลือองค์กร การทำงานเป็นทีม ขยัน ทำงานเต็มเวลา

10 การเตรียมความ พร้อม ก่อนเข้าฝึกงาน

11 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
ลงทะเบียนเรียน มีนาคม นี้ รู้จักสถานที่ฝึกงาน -ประวัติ ลักษณะงาน การเดินทางไป-กลับ ที่พัก ค่าใช้จ่าย - ประกันชีวิต แจ้งให้ทางบ้านทราบ การรายงานตัว การแต่งกาย - หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมิน เอกสารอื่นๆ - แต่งกายให้ตามเครื่องแบบของสถาบัน

12 ตำแหน่งที่ตั้งสถานประกอบการ

13 กำหนดการเดินทาง/วางแผนการเดินทาง

14 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน1
ติดต่อสถานที่ฝึกงาน - ควรรู้จัก ผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน พี่เลี้ยง - การประพฤติตนให้เหมาะสม สามารถสอบถามปัญหาต่างๆได้โดยไม่ต้องลังเล ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทหรือองค์กร - ศึกษากฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

15 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน2
ศึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงานที่สำคัญ (job description) ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน คิดถึงใจเขาใจเรา มีความตรงต่อเวลา ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย นาที และไม่กลับก่อนงานเลิก

16 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน3
มีความซื่อสัตย์และความตั้งใจในการฝึกงาน มีสัมมาคารวะ -รักษาชื่อเสียงสถาบัน และมีสัมมาคารวะในสถานที่ฝึกงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง -ไปลามาไหว้ อ่อนน้อมถ่อมตน

17 ด้านพืชศาสตร์

18 ด้านสัตวศาสตร์

19 งานประมง

20 ด้านภูมิทัศน์

21 การอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

22 การบรีฟก่อนทำงาน

23 ฝึกงานทางช่าง/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า/อีเล็คทรอนิค

25 งานอุตสาหการต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ

26 ทักษะทางช่างต้องอาศัยความชำนาญ/คิดคำนวน

27 ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์/ระบบงาน/การบริการ/คราบน้ำมัน

28 งานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง

29 การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน

30 พึงเตือนตนเองว่า 1. ต้องมีความรับผิดชอบ 2. ต้องตรงต่อเวลา
3. ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 4. ต้องมีมารยาท การเคารพผู้บังคับบัญชา โดยตรงและโดยอ้อม 5. มีความคิดสร้างสรรค์ในทางบวก กล้าตัดสินใจเมื่อมีโอกาส 6. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัท 7. การลากิจ ลาป่วย แจ้งผู้ควบคุมสถานที่ฝึกงาน

31 การแต่งกายของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

32 พึงเตือนตนเองว่า 8. ระวังการใช้เครื่องมือสื่อสาร facebook line
9. ไม่ต่อรองหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใดๆ จากสถานที่ฝึกงาน 10. ให้เสมือนการทำงานจริง และฝึกงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 11. หลีกเลี่ยงการทะเลาวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน 12. ความสัมพันธ์ชู้สาว/บุคลากร/เพื่อนร่วม/ต่างสถาบัน 13. สร้างชื่อเสีย/ชื่อเสียงแก่สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย/วงศ์ตระกูล

33 เตรียมตนเองด้านต่างๆ
1. มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวเพื่อนต่างสถาบัน ต่างเพศ 2. วัฒนธรรมองค์กร(ออฟฟิศ ภาคสนาม โรงงาน ซ่อมเครื่องยนต์ หน่วยบริการ) การไหว้ การแต่งกาย การเข้างาน-เลิกงาน การรับประทานอาหาร การออกนอกสถานที่ การสังสรรค์ทั้งภายในและนอกเวลาฝึกงาน

34 ระยะเวลาในการฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียน 5 เดือน
เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ จันทร์ 18 มีนาคม มิถุนายน 2557 รวม 2 เดือน (ไม่นับชั่วโมง) การผ่อนผัน/เกณฑ์ทหาร/ฝึก รด/ทำงานต่อได้ค่าจ้าง การฝึกงานในช่วงวันหยุดเทศกาลต้องแจ้งผู้ควบคุมทุกครั้ง เปิดเรียน 1/2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557

35 เอกสารประกอบการฝึกงาน
หนังสือส่งตัวฝึกงาน 1 ฉบับ/สถานประกอบการ ใบประเมินผลการฝึกงาน 1 ฉบับ/คน ซองน้ำตาล(ยื่นให้แก่ผู้ดูแลการฝึกงาน วันรายงานตัวและนำกลับเมื่อเดินทางกลับ) ต้องมีหนังสือส่งตัวจากทางสถาบันเพื่อเข้ารับการฝึกงาน กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต/ผลทางกฎหมาย สมุดบันทึกการฝึกงาน 1 เล่ม/คน

36 การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกงานประจำสาขาวิชา ผ่านโทรศัพท์มือถือ(กรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

37 คาถาสร้างรัก รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่โมโหฉุนเฉียวง่าย
ไม่เก่งอยู่คนเดียว ไม่มีใครรู้เท่าฉัน ( One man show ) ไม่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ (บ้าพลัง) ไม่ตัดสินปัญหาเวลาโกรธ ไม่ลำเอียง (รักเพื่อน) ส่งเสริมให้กำลังใจ เพื่อนเตือนเพื่อน      

38 วินัยในการทำงาน o การริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน
พูดในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ยิน อย่าพูดเพราะอยากพูด คำพูดฆ่าคนได้ o การแสดงความคิดเห็น การประชุม o การตอบรับ และการปฏิเสธ มารยาทในที่ทำงาน

39 สัญลักษณ์ต่างๆภายในสถานประกอบการ
การสังเกต จดจำและซักถาม

40

41

42 หลักการจัดการเบื้องต้นตามหลัก5ส
สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ได้ใช้งาน สะดวก คือ การจัดให้เป็นระเบียบ สะดวกในการใช้งานและปลอดภัย สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน สุขลักษณะ คือ สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป สร้างนิสัย คือ ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

43 7 อุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

44 1.เข้าใจรูปแบบการทำงานของตนเอง
รู้หน้าที่ตนเอง การเตรียมตัวเป็นอย่างดีล่วงหน้า กำหนดรูปแบบและระบบการทำงานของตนเองขึ้นมา

45 2.เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด
วางแผนล่วงหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน

46 3.สร้างบรรยากาศที่ทำงาน
อยากมาทำงานแม้จะเป็นงานเดิมๆ ซ้ำซากก็ตาม คิดเสมอว่าถ้ามาทำงานที่นี่จริงๆจะทำได้หรือไม่ เสมือนวันแรกที่เริ่มต้นฝึกงานแม้จะผ่านมาพอสมควร

47 4.คิดต่างมุมเพื่อพัฒนาตนเอง
มีสมาธิกับสิ่งที่มีความสำคัญกับคุณมากกว่า แยกแยะระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัว

48 5.สะสางเอกสาร จัดวางเอกสารที่จำเป็นในตำแหน่งสะดวก
เก็บเข้าแฟ้ม และติดป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน แยกสิ่งของ/เอกสาร/วัสดุเป็นหมวดหมู่

49 6.การสื่อสารในองค์กร การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆ
จัดสรรเวลาในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ไม่ควรพูดคุยกับใครบางคนที่อาจทำให้คุณต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆ

50 7. หลีกเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุ่ง
รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลต่อความเชื่อถือในองค์กร นำไปสู่บรรยากาศที่แย่ในการฝึกงาน ความเสียหายต่อองค์กร อาจส่งตัวกลับ

51 การนิเทศและประเมินผล
การฝึกงานภายนอก

52 การนิเทศฝึกงานนักศึกษา
นักศึกเข้าฝึกงานตามสถานประกอบการ คณะอาจารย์ออกนิเทศ นัดหมายวัน เวลาการเข้านิเทศ แจ้งตัวแทนนักศึกษา/สถานประกอบการ ประเมินจาก สอบถามนายจ้างหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการนั้น/สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน

53 เกณฑ์การประเมินผลการฝึกงาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถานที่ฝึกงาน บุคลิกภาพและความประพฤติกรรมระหว่างฝึกงาน การปฏิบัติงาน สถานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานมายังสาขาวิชา การสัมมนาฝึกงานภายนอก ณ คณะฯ/สาขาวิชา

54 ก่อนจาก หนทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องมีก้าวแรกเสมอ
ทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือไม่ทำ ถ้าความคิดเราไม่เปลี่ยนชีวิตก็ไม่เปลี่ยน

55 ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในการฝึกงาน
สหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอก คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก 18 สิงหาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google