งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้า

2 ภาพรวมไฟฟ้า 5.6% 6.6% 27,242 MW 40,337 MW Peak ไฟฟ้า กำลังผลิตในระบบ
เดือน ม.ค. – มี.ค. 2559 กำลังผลิตในระบบ Peak ไฟฟ้า 40,337 MW 27,242 MW  EGAT 40%  IPP 37% ณ วันที่ 23 มี.ค เวลา 14:30 น. ณ เดือน มี.ค. 2559 คาดว่ายังไม่ใช่ Peak ของปี  SPP 13%  Import 10% ประเภท Growth (%) Share (%) การผลิตไฟฟ้า ครัวเรือน  11.0 23 5.6% กิจการขนาดเล็ก  8.8 11 ธุรกิจ  8.8 19 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนสูงสุด 65% 47,450 GWh อุตสาหกรรม  3.2 44 ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร  29.4 0.1 การใช้ไฟฟ้า เกษตรกรรม  19.9 0.2 ไฟไม่คิดมูลค่า  6.8 2 6.6% อื่นๆ  7.0 1 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้ง MEA, PEA และลูกค้าตรง EGAT 43,278 GWh การใช้ไฟฟ้ารายสาขา

3 กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า
ณ เดือนมีนาคม 2559 * เดือน มี.ค. 10 % 9% 13% 7% 7% 13% 7% 10% 8% 10% 37% 38% 38% 38% เมกะวัตต์ (MW) 39% 2559* 40% 40% 45% 45% 46% รวมทั้งสิ้น 40,337 MW กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า ณ เดือนมีนาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 581 MW เนื่องจากมีกำลังผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ดังนี้ - โรงไฟฟ้าหงสา หน่วยที่ 3 เข้าระบบ 491 MW - ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เข้าระบบเพิ่มขึ้น 90 MW หมายเหตุ : กำลังผลิตในระบบไฟฟ้าในที่นี้ ยังไม่รวมข้อมูลของผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็กมาก (VSPP)

4 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 5% 5% 3% 4% 8% 8 % 6% 7% 7% 18% 19% 20% 20% กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) 2559* 67% 65% 66% 67% 19 % 65 % รวมทั้งสิ้น 47,450 GWh หมายเหตุ : การผลิตไฟฟ้าในที่นี้รวมถึงการผลิต ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) การผลิตไฟฟ้า % โดยมีการใช้เชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเว้นน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ * เดือน ม.ค.-มี.ค.

5 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
4.1% 5.0% 36.6% 46.1% น้ำมันเตา ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ (ล้านลิตร) (ล้านลิตร) (MMSCFD) (ล้านตัน) การใช้น้ำมันดีเซล และลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า EGATเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน * เดือน ม.ค.-มี.ค.

6 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ.
23 มี.ค เวลา 14:30 น. 27,242 MW 11 มิ.ย เวลา 14:02 น. 27,346 MW 2558 2559 2555 เมกะวัตต์ (MW) 2557 2556 หมายเหตุ : ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ไม่รวมที่ใช้ใน Station Service

7 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 7.6% กฟภ. (PEA) 6.3% 2559* กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) กฟน. (MEA) 6.8% ลูกค้าตรง EGAT รวมทั้งประเทศ 43,278 GWh การใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ % * เดือน ม.ค.-มี.ค.

8 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา * เดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 2559* ประเภท Growth (%) Share (%) ครัวเรือน  11.0 23 กิจการขนาดเล็ก  8.8 11 ธุรกิจ 19 อุตสาหกรรม  3.2 44 ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร**  29.4 0.1 เกษตรกรรม  19.9 0.2 ไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า  6.8 2 อื่นๆ***  7.0 1 อุตสาหกรรม กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ธุรกิจ 2559* กิจการขนาดเล็ก ครัวเรือน ส่วนราชการฯ สูบน้ำการเกษตร ไฟไม่คิดมูลค่า อื่นๆ*** ** ตั้งแต่เดือน ต.ค เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี *** อื่นๆ ได้แก่ ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ

9 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2559* ประเภท Growth (%) Share (%) บ้านอยู่อาศัย  11.0 23 กิจการขนาดเล็ก  8.8 11 กิจการขนาดกลาง  5.0 16 กิจการขนาดใหญ่  4.5 41 กิจการเฉพาะอย่าง  10.4 4 ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร**  29.4 0.1 สูบน้ำการเกษตร  19.9 0.2 ไฟฟ้าชั่วคราว  4.4 0.8 อื่นๆ***  3.7 3 ลูกค้าตรง กฟผ.  7.6 1 * เดือน ม.ค.-มี.ค. กิจการขนาดใหญ่ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก บ้านอยู่อาศัย กิจการเฉพาะอย่าง ส่วนราชการฯ สูบน้ำการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว อื่นๆ*** ลูกค้าตรง กฟผ. ** ตั้งแต่เดือน ต.ค เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี *** อื่นๆ ได้แก่ ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า

10 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและโลหะพื้นฐาน กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) สิ่งทอ ยานยนต์ พลาสติก ซีเมนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง เคมีภัณฑ์ ปี 2559* อาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐาน สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์ ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง Growth (%)  6.3  1.4  0.4  3.9  4.0  3.3  7.9  9.9  8.0 * เดือน ม.ค.-มี.ค.

11 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) โรงพยาบาล/สถานบริการ
การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ โรงแรม ขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ขายส่ง โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ภัตตาคาร ก่อสร้าง ปี 2559* ห้างสรรพ สินค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์ ขายปลีก อสังหา ริมทรัพย์ โรงพยาบาล/สถานบริการ ทางการแพทย์ ขายส่ง สถาบันการเงิน ก่อสร้าง ภัตตาคาร และไนต์คลับ Growth (%)  5.8  10.0  15.3  9.9  4.3  9.6  10.5  3.7  0.4  8.4 * เดือน ม.ค.-มี.ค.


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google