งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลยางพารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลยางพารา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลยางพารา
จังหวัด

2 ยางพาราไทย : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
ยางพาราไทย : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อุตสาหกรรมยางกลุ่มต้นน้ำ ประมาณการเนื้อที่กรีดและผลผลิต ปี 2558* เนื้อที่กรีด ล.ไร่ ผลผลิต(ยางแผ่นดิบ) ล.ตัน จำนวนครัวเรือน ล.ครัวเรือน *ข้อมูลพยากรณ์ ผลผลิตที่เกษตรกรผลิต มี 3 ประเภทหลัก คือ 1. น้ำยางสด 2. ยางแผ่นดิบ 3. ยางก้อนถ้วย อุตสาหกรรมยางกลุ่มกลางน้ำ กลุ่มอุตสาหกรรมยางช่วงกลางน้ำเป็นการแปรรูปยางเบื้องต้น ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมยางแผ่น ได้แก่ ยางแผ่น รมควันชั้น ยางแผ่นอบแห้ง (ADS) ยางเครพ 2. กลุ่มอุตสาหกรรมยางแท่ง ได้แก่ ยางแท่ง STR XL , STR 5L , STR 20 , STR 10 3. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำยางข้น และยางสกิม 4.กลุ่มอุตสาหกรรมยางผสม (Compound) 5. กลุ่มอุตสาหกรรมยางเทียมหรือยางสังเคราะห์ อุตสาหกรรมยางกลุ่มปลายน้ำหรือผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมยางช่วงปลายน้ำ ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยางล้อ ได้แก่ ยางนอก-ยางในรถยนต์/รถจักรยาน/ รถจักรยานยนต์ หล่อดอกยาง อัดดอกยาง ล้อยางตัน ยางรถบรรทุก 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระบวนการจุ่ม(dipping) ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย กระเป่ายางน้ำร้อน/เย็น ลูกโป่ง ตุ๊กตายาง หมวกยาง แถบยางยืด ผ้ายางปิดแผล ผ้าพันกล้ามเนื้อ อุปกรณ์กีฬาเช่น ลูกบอล รองเท้ายาง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระบวนการขึ้นรูป(forming) ได้แก่ ฟองน้ำยางธรรมชาติ รองเท้าฟองน้ำ ข้อต่อยาง เส้นยางรัดของ ยางปูพื้นรถยนต์ กันชนยาง บังโคลน ลูกกลิ้งยาง ยางกันกระแทก เรือยาง ลูกทุ่นยาง ยางพื้นรองเท้า 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอัดฉีด(extruding) ได้แก่ ด้ายยาง เส้น ยางยืด สายน้ำเกลือ ท่อยาง สายยาง ท่อสายไฟ ยางขอบประตู ยางขอบกระจก ยางลบ ลูกกลิ้งยาง ฉนวนยาง 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น ยางเคลือบผิว กาวยาง

3 บัญชีสมดุลยางพาราทั้งประเทศ ปี 2557-2558
หน่วย :ตัน ปี 2557 ปี 2558 สต็อกต้นปี 557,868 418,932 ผลผลิต 4,198,064 4,205,621 ใช้ในประเทศ 537,000 550,000 ส่งออก 3,800,000 3,700,000 สต็อกปลายปี 374,553

4 บัญชีสมดุลยางพาราทั้งประเทศ ปี 2558
หน่วย :ตัน รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. บ/ช สมดุล ทั้งปี STต้นเดือน 418,932 450,803 404,869 325,356 234,627 198,955 221,368 253,219 302,735 320,829 354,298 350,337 ผลผลิต 428,870 349,067 214,487 173,272 260,328 368,412 397,852 415,515 415,095 410,469 373,039 401,216 4,205,621 ใช้ในประเทศ 45,000 44,000 46,000 47,000 550,000 ส่งออก 350,000 250,000 220,000 300,000 320,000 330,000 3,700,000 STปลายเดือน 374,553

5 บัญชีสมดุลยางพาราจังหวัด...........ปี 2558
หน่วย :ตัน รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม STต้นเดือน ผลผลิต ซื้อจากจังหวัดอื่น ใช้ในจังหวัด ขายให้จังหวัดอื่น STปลายเดือน เกษตรกร พ่อค้า โรงงาน ส่งออก

6 โครงสร้างสินค้ายางพาราในจังหวัด
หน่วย : ตัน ขายไป จ.ว.อื่น 10 เกษตรกร 70 St 5 5 ซื้อจาก จ.ว.อื่น ซื้อจาก จ.ว.อื่น 20 35 10 40 พ่อค้ารวบรวม(30) โรงงานแปรรูปเบื้องต้น 99 24 2 20 70 4 St 9 St 2 ขายไป จ.ว.อื่น ใช้ในอุตฯใน จ.ว. ใช้ 18 ส่งออกนอก จ.ว. 70 St 2

7 บัญชีสมดุลยางพารา(เนื้อยางแห้ง)จังหวัด...........ปี 2558
หน่วย :ตัน รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม STต้นเดือน 18 ผลผลิต 70 ซื้อจากจังหวัดอื่น 10+40 50 ใช้ในจังหวัด ขายให้จังหวัดอื่น 84 STปลายเดือน เกษตรกร พ่อค้า โรงงาน ส่งออก 5 2 9

8 การคำนวณการซื้อ-ขายผลผลิตจากนอกจังหวัด การใช้ในจังหวัดและสต็อก
รายการ ซื้อ ขาย ใน จ.ว. นอก จ.ว. รวม ST เกษตรกร พ่อค้า/ร.ง พ่อค้า ร.ง. เบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ - 20 35 10 5 70 30 24 4 2 ร.ง.แปรรูปเบื้องต้น 40 99 9 ร.ง.ผลิตภัณฑ์ ใช้18 50 84 18

9 การคำนวณหาผลผลิต ผลผลิตรวม 70 หน่วย : ตัน รูปแบบผลผลิต ปริมาณผลผลิต
(ดิบ) อัตราแปลง (แห้ง) น้ำยางสด 60 18 ยางแผ่นดิบ 23 22 ยางก้อน/เศษยาง 30 ผลผลิตรวม 70 จากตัวอย่างสมมติใช้อัตราแปลง น้ำยางสด 0.30 ยางแผ่นดิบ 0.95 ยางก้อน/เศษยาง 0.50 แหล่งที่มาของข้อมูล : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ หรือถามจากพ่อค้ารวบรวบ ให้ถามเฉพาะปริมาณที่รับซื้อภายในจังหวัด

10 ตัวอย่างแบบสอบถามเกษตรกร
หน่วย : ตัน การผลิต การขาย ST เกษตร กร น้ำ ยางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง พ่อค้า โรงงานแปรรูปเบื้องต้น ในจังหวัด นอกจังหวัด 1. 2. 3 100 ผลผลิตดิบ 1500 500 800 200 - 300 อัตราแปลง 0.30 0.95 0.50 ผลผลิตแห้ง 450 475 400 190 285 รวมผลผลิตแห้ง 1,325 640

11 อัตราแปลงเป็นผลผลิตแห้ง
หน่วย : ตัน รูปแบบผลผลิต ปริมาณผลผลิต (ดิบ) อัตราแปลง (แห้ง) น้ำยางสด 100 30-35 ยางแผ่นดิบ 95-98 ยางก้อน/เศษยาง 50-60 ยางแปรรูปเบื้องต้น น้ำยางข้น 0.60 60 ยางแผ่นรมควัน 1 ยางแท่ง

12 สถานการณ์และแนวโน้ม ด้านการผลิต
ด้านการตลาด


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำบัญชีสมดุลยางพารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google