งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบ สหกรณ์ กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบ สหกรณ์ แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบ สหกรณ์ กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบ สหกรณ์ 0.00% จำนวน ( บาท )

2 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ (Q SHOP) กิจกรรมรอง การส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ (Q SHOP) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ (Q SHOP) กิจกรรมรอง การส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ (Q SHOP) 0.00% จำนวน ( บาท )

3 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่ เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี กิจกรรมรอง การส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่ เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี กิจกรรมรอง การส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี 0.00% จำนวน ( บาท )

4 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่ เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี กิจกรรมรอง การส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่ เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี กิจกรรมรอง การส่งเสริม การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถัวเหลืองพันธุ์ดี 0.00% จำนวน ( บาท )

5 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า กิจกรรมรอง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า กิจกรรมรอง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า 0.00% จำนวน ( บาท )

6 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพใน สถาบันเกษตรกร กิจกรรมรอง การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพใน สถาบันเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพใน สถาบันเกษตรกร กิจกรรมรอง การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพใน สถาบันเกษตรกร 0.00% จำนวน ( บาท )

7 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์ กระจายสินค้า ) 0.00% จำนวน ( บาท )

8 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก การพัฒนาโคนม - โคเนื้อ ) ( เพิ่ม ศักยภาพธุรกิจขบวนการสหกรณ์โคนม ) กิจกรรมรอง ( การพัฒนาโคนม - โคเนื้อ ) ( เพิ่ม ศักยภาพธุรกิจขบวนการสหกรณ์โคนม ) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก การพัฒนาโคนม - โคเนื้อ ) ( เพิ่ม ศักยภาพธุรกิจขบวนการสหกรณ์โคนม ) กิจกรรมรอง ( การพัฒนาโคนม - โคเนื้อ ) ( เพิ่ม ศักยภาพธุรกิจขบวนการสหกรณ์โคนม ) 0.00% จำนวน ( บาท )

9 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก กิจกรรมรอง การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสหกรณ์ผู้ เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก กิจกรรมรอง การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสหกรณ์ผู้ เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 0.00% จำนวน ( บาท )

10 สรุปภาพรวมสรุปภาพรวม


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google