งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ประชุมประจำเดือน 9 มีนาคม 58 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่าเทียม

2 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร
(จัดทำแผนกลยุทธ์)

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มเกษตรกร (จัดทำแผนกลยุทธ์)
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 แห่ง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มเกษตรกร (จัดทำแผนกลยุทธ์) กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย : 1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านสระ 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่รถ กิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558) 5 กิจกรรม 63,300 บาท 52,200 บาท แนะนำ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจการ 1 3 กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มฯ ละ 10 คน กลุ่มฯ ละ 2 วัน 2 จัดประชุมสมาชิกกลุ่มฯ ละ 30 คน จำนวนกลุ่มฯ ละ 1 วัน 3 แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4  รายการ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % งานที่ดำเนินการ (กิจกรรม) 5 100 3 60 งบประมาณ 63,300 52,200 82.46 แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตาม ดำเนินกิจกรรม 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 2. ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง :
ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป

5 ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง : ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมตามเป้าหมาย มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 20 แห่ง สหกรณ์เป้าหมาย : แห่ง กิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 7 กิจกรรม 100,000 บาท 85,830 บาท ประชุมชี้แจงโครงการฯ สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง 2 ประเมินครั้งที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในเบื้องต้น 3 กิจกรรม 3 พิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 4 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน  รายการ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % งานที่ดำเนินการ (กิจกรรม) 7 100 3 42.86 งบประมาณ 100,000 85,830 85.83 5 ประเมินครั้งที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการ 7

6 สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วย
สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วย ชื่อสหกรณ์ 1. สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนัน - ผู้ให้บ้าน อำเภอศรีประจันต์ จำกัด 8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จ พระสังฆราชองค์ที่ 17 จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรวังหว้า จำกัด 9. สหกรณ์บริการอำเภอสองพี่น้อง จำกัด 4. สกต.ธกส.สุพรรณบุรี จำกัด 10.สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด 5. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด 11. สหกรณ์บริการตำบลสระแก้ว จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด 12. สหกรณ์บริการตำบลตะค่า จำกัด

7 สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วย (ต่อ)
สหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วย (ต่อ) ชื่อสหกรณ์ 13. สหกรณ์การเกษตรองครักษ์สุพรรณบุรี จำกัด 20. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จำกัด 14. สหกรณ์การเกษตรดอนหนามแดง จำกัด 21. สหกรณ์กลุ่มรวมมิตร จำกัด 15. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล เจ้าพยายมราช จำกัด 22. สหกรณ์การเกษตรหัวเขาพัฒนา จำกัด 16. สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด 23. สหกรณ์เครดิตยูเนียนเดิมบาง 1 จำกัด 17. สหกรณ์บริการเดินรถสุพรรณบีรี จำกัด 24. สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด 18. สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด 25. สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด 19. สหกรณ์นิคมด่านช้าง จำกัด

8 รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า
3. กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกร รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกรอกแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่ม กบส. ได้ส่งแบบสอบถามให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ประกอบด้วย 1. สกก.สามชุก จำกัด 2. สกก.หนองหญ้าไซ จำกัด 2. สกก.ด่านช้าง จำกัด 3. สก.ผู้ใช้น้ำดอนมะเกลือ จำกัด 5. สกก.ปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยน้ำจันทร์ จำกัด ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ดังกล่าว แจ้งสหกรณ์ให้ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ด้วย

10 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย
เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่าเทียม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google