งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ใครได้เงินออมมากกว่า ???
“นายเก่ง” กับ “นายเฮง” เป็นเพื่อนรักกัน ออมเงินได้ดอกเบี้ย 4% เท่ากัน แต่เริ่มออมอายุที่ต่างกัน มาดูว่าใครได้เงินออมมากกว่า

3 ออมก่อน รวยกว่า คนที่เริ่มเก็บเงินออมก่อนจะได้รับจำนวนเงิน
อายุ คนที่เริ่มเก็บเงินออมก่อนจะได้รับจำนวนเงิน ตอนสุดท้าย ที่มากกว่าคนที่ออมเงินทีหลัง ถ้าได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากันและสะสมเงินต้นเดือนละเท่าๆกัน

4 เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา
ออมก่อน รวยกว่า นายเก่งจะมีเงินออม 569,828 บาท นายเฮงจะมีเงินออม 480,082 บาท น้อยกว่านายเก่งถึง 89,746 บาท ทั้งๆ ที่นายเฮง ออมนานกว่าตั้ง 6 ปี ยังมีเงินออม ไม่เท่านายเก่งเลย!!! ยิ่งคุณเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีเงินแสนเร็วขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเพราะ ความมหัศจรรย์ของ “อัตราดอกเบี้ยทบต้น” ที่แม้นายเก่ง จะไม่ได้เก็บเงินเพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยทบต้นก็ยังทำหน้าที่ของมันอย่าง เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา

5 ผลของดอกเบี้ยทบต้น ทำให้ผลตอบแทนเงินฝากเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ในทางกลับกัน หากเป็นการกู้เงิน การคิดดอกเบี้ยทบต้น เช่นนี้ก็ย่อมไปเร่งภาระหนี้ เช่นกัน !! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา

6 2

7 สูตรคำนวณ เงินออมอย่างง่าย
คุณควรมีเงินออมเท่าใดจึงจะเหมาะสม ?? ถ้าตอนนี้คุณอายุ 22 ปี และ มีเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ดังนั้น คุณควรจะมีเงินออมในขณะนี้ประมาณเท่าไร ____บาท

8 สูตรคำนวณ เงินออมอย่างง่าย
คุณควรมีเงินออม 396,000 บาท

9 3

10 ไม่ต้องใช้เงินตนเองยามฉุกเฉิน
อะไรเอ่ย? เป็นหนึ่งตัวช่วยในการออมและมีประโยชน์ คือ ไม่ต้องใช้เงินตนเองยามฉุกเฉิน เพราะมีหลายคนเก็บเงินออมสะสมมาตลอดชีวิต ต้องหายเกลี้ยงเพราะเรื่องเหล่านี้

11 ตอบ : การทำกรมธรรม์ประกันชีวิต การทำประกันชีวิต สามารถ ช่วยได้!!!
การทำประกันชีวิต สามารถ ช่วยได้!!! ไม่ต้องใช้เงินตนเองยามฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ไฟไหม้ รถชน เป็นต้น มีเงินใช้หลังเกษียณ ลูกหลานได้รับการศึกษา สามารถช่วยรักษาเป้าหมายเงินออมไว้ได้ ให้เป็นมรดกได้จ๊ะ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น

12 4

13 กองทุนใด ? การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และรายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

14 ตอบ: กองทุนประกันสังคม
เพื่อเป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช้เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ข้อดีของการประกันสังคม เงินสมทบ เพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น เพราะผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล

15

16 สิทธิประโยชน์ที่ได้จากกองทุนประกันสังคม หลังปรับลดอัตราเงินสมทบปี 56

17 5

18 มีชื่อเรียกว่า กองทุน...........................?
กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม“และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ“ นั่นคือ ลูกจ้างออมเงินเท่าไร นายจ้างช่วยลูกจ้างออมด้วยในจำนวนเท่ากันหรือมากกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ มีชื่อเรียกว่า กองทุน ?

19 ตอบ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ภายใต้การควบคุมของ “พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “ ความสำคัญ 1. ทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย 2. เงินออมดังกล่าวถูกนำไปลงทุนโดยผู้บริหารมืออาชีพ ผลตอบแทนที่ได้จะถูกนำมาจัดสรรให้ผู้ออม

20 6

21 การกู้เงินระยะสั้นภายในหมู่คนรู้จักกัน เป็นเหมือนแหล่งเงินทุนของคนสมัยก่อนที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าถึงสถาบันการเงินได้ยาก การกู้ลักษณะนี้เรียกว่าอะไร ?

22 ตอบ : การเล่นแชร์ การเล่นแชร์
ผู้ให้กู้ คือคนที่เปียทีหลัง ผู้กู้ คือคนแรกๆที่เปียไป เท้าแชร์ควรเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะเป็นเสมือนผู้ค้ำประกัน ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระ(default risk) สูงกว่า ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น(วงคนสนิท/เครือญาติ)สำหรับธุรกิจ ไม่ผิดกฎหมาย หากไม่ละเมิด พรบ.การเล่นแชร์ 2543 คนที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหนักที่สุดในวงแชร์คือคนแรกๆ ที่เปียไปถัดจากเท้าแชร์

23 ยิ่งแชร์มีขนาดวงใหญ่มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงจากการถูกโกงจะมีมากเท่านั้น
การเล่นแชร์ ลูกแชร์ทุกคนต้องจ่ายเงินเข้ากองกลางที่เท้าแชร์ และเท้าแชร์จะเป็นคนได้เงินไปใช้ เป็นคนแรก 70,000เท้าแชร์ใส่เองอีก 10,000 รวม 80,000 ลูกแชร์จ่าย 10,000 คนสุดท้ายที่เปีย คือคนที่ได้ผลตอบแทนสูงสุด แต่ก็มีความเสี่ยงสูงสุดเช่นกัน ลูกแชร์ที่ต้องการเงินไปใช้จะต้องแข่งกันเสนอดอกเบี้ย ใครให้ดอกเบี้ยสูงสุด คนนั้นจะได้เงินไปใช้ เท้าแชร์ต้องเป็นผู้ตามเก็บเงินให้กับทุกคนทุกงวด ถ้าลูกแชร์คนไหนหนีไป เท้าแชร์ต้องรับผิดชอบจ่ายแทน ลูกแชร์ที่เปียเงินไปแล้ว ต้องนำเงิน(เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ตัวเองเสนอสูงสุด)มาเข้ากองกลางทุกเดือน ยิ่งแชร์มีขนาดวงใหญ่มากเท่าไหร่ ความเสี่ยงจากการถูกโกงจะมีมากเท่านั้น

24 7

25 การลงทุนทางเลือก ที่มีเรื่องของผลตอบแทนคาดหวังและความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ผูกพันกับสังคมไทยมานานหลายสิบปี แม้อาจไม่ได้ถูกจัดว่าเป็น “การลงทุน” ตามคำนิยามของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ตาม สร้างความตื่นเต้นและลุ้นรางวัลในทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

26 ตอบ : การซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล /ล็อตเตอรี่
ตอบ : การซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล /ล็อตเตอรี่ ผลตอบแทน 1. โอกาสที่จะ“ถูกหวย” มีไม่ถึง 2% (รวมทุกรางวัล) 2. ถ้านำโอกาสที่จะได้กำไรและกินทุนมาคำนวณด้วยกัน พบว่าผลตอบแทนคาดหวังจะติดลบเสมอ 3. ในระยะยาวโอกาสที่จะรวยจากการถูกหวยถือได้ว่าต่ำมาก

27 คนเหล่านี้ใช้เงินออมไปลงทุนในสิ่งที่มีผลตอบแทนติดลบในระยะยาว การซื้อหวยจึงเป็นทางเลือกที่ไม่น่าลงทุนอย่างยิ่ง

28 8

29 หน้าที่สำหรับผู้มีเงินได้ บุคคลธรรมดา ที่มีเงินเดือน หรือ มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เท่านั้น

30 ภ.ง.ด. 91 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากบุคคลซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่ประมวณรัษฎากรกำหนดไว้ตาม มาตรา 40 โดยยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีสำหรับปีภาษีนั้น ภ.ง.ด. 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนทั่วไปที่ทำงานมีรายได้เป็นเงินเดือน หรือ รับค่าจ้างในฐานะลูกจ้างเพียงอย่างเดียว มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ต้องยื่นแบบในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี เช่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว (มนุษย์เงินเดือน) แล้วเมื่อใดก็ตามที่มีรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แล้วได้รับเงินปันผล หรือมีบ้านให้เช่า มีกิจการของตัวเอง กรณีนี้ให้ใช้แบบ ภ.ง.ด. 90 แทน เพราะถือว่ามีเงินได้ประเภทอื่นนอกจากประเภทที่ 1 ภ.ง.ด. 90 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป เช่น รายได้จากการมีทรัพย์สินให้เช่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง ต้องยื่นแบบในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี เช่น อาชีพค้าขาย รับจ้าง ธุรกิจต่างๆ

31 ภ.ง.ด. 91

32 ภ.ง.ด. 90

33 9

34 ??? เป็นอีกช่องทางลงทุนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่เน้นเรื่องผลตอบแทน คนที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่ “ชอบลุ้นรางวัล” ซึ่งในส่วนของผลตอบแทนนั้นอาจจะต่ำแต่ถ้ารวมกับรางวัลเลขท้ายที่มีโอกาสถูกอีกนั้น ก็น่าจะทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีก ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ตอบสนองผู้ที่อยากได้ผลตอบแทนจากการออม บวกกับการเสี่ยงโชคที่จะได้รางวัลใหญ่

35 ตอบ : การซื้อสลากออมสิน
ตอบ : การซื้อสลากออมสิน  ข้อดีของสลากออมสิน เป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก สลากออมสินสามารถนำมาใช้ค้ำประกันเงินกู้ของธนาคารออมสินได้ ให้เป็นของขวัญแก่คนทุกเพศทุกวัย เป็นข้อดีสำหรับคนออมเงินไม่เป็นแล้วยังลุ้นรางวัลได้ ถ้าใครไม่สามารถเก็บเงินออมในบัญชีได้ การซื้อฉลากออมสินก็สามารถคือการออมเงินทางอ้อมได้ดีทีเดียว เพราะซื้อแล้วขายคืนไม่คุ้ม ไม่เหมือนบัญชีเงินฝากที่น่าสนใจจะหยิบไปเบิกถอนได้ทุกเวลา

36 10

37 สำหรับเรื่องที่ไม่คาดฝันต่างๆในชีวิต
บัญชีเงินออมควรแบ่งเป็น “4 บัญชี” ตามวัตถุประสงค์การออม 1. “บัญชี ____________________” เป็นบัญชีที่สำคัญยิ่ง เพราะเงินในบัญชีนี้ อาจจะต้องใช้ สำหรับเรื่องที่ไม่คาดฝันต่างๆในชีวิต

38 ติดบัญชีไว้ 6 เท่าของค่าใช้จ่าย
ตอบ : บัญชีฉุกเฉิน บัญชีเงินออมควรแบ่งเป็น “4 บัญชี” ตามวัตถุประสงค์การออม 1.“บัญชี S.O.S” หรือ“บัญชีฉุกเฉิน” สำหรับเรื่องที่ไม่คาดฝันต่างๆในชีวิต เช่น อุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, ขึ้นศาล, ตกงานกะทันหัน ฯลฯ ซึ่งคุณควรมีเงินก้อนนี้ ติดบัญชีไว้ 6 เท่าของค่าใช้จ่าย

39 บัญชีเงินออม 2. “บัญชี เงินออม: ระยะสั้น-กลาง”
เป็นบัญชีเงินออม ที่ตั้งใจเก็บเงินไว้สักก้อนเพื่อ ดาวน์บ้าน ดาวน์รถ ท่องเที่ยว สินสิดทองหมั้น ควรจะเจียดเงินส่วนหนึ่งมาออมในนี้ เพื่อเป็นบันไดให้คุณก้าวเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

40 บัญชีเงินออม 3. “บัญชี เงินออม: ระยะยาว”
เป็นบัญชีเงินออม ที่ต้องใช้ความตั้งใจและวินัย การออมสูง ควรกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออนาคตไว้ใช้หลังเกษียณ, ค่าเล่าเรียนลูก เป็นต้น จะไม่ยอมถอนไปใช้ก่อนอย่างเด็ดขาด!!

41 บัญชีเงินออม 4. “บัญชีเพื่อการลงทุน”
บัญชีนี้ เรา ให้เงินทำงาน สร้างเงินให้กับเรา ถ้าเราแบ่งเงินมาลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เงินทำงาน สร้างเงินให้กับเรา และเราได้ดอกผลจากการลงทุนนั้นนำมาใช้ได้ ส่วนเงินต้นนั้นเราก็ปล่อยให้ทำงานต่อไป เดี๋ยวก็ได้ดอกผลมาอีก

42 11

43 บัญชีแบบใด ??? ซึ่งต้องฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลาหนึ่งที่แน่นอน ไม่สามารถถอนออกไปใช้ก่อนครบกำหนดได้ แต่ในทางปฏิบัติเราสามารถไปถอนมาใช้ได้ แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่เรานำไปฝากไว้ หรือ อาจจะมีค่าปรับตามระเบียบของแต่ละธนาคาร

44 ตอบ : เงินฝากประจำ โดยทั่วไปมีลักษณะการฝากอยู่สองแบบ คือ
ฝากทั้งจำนวนจนครบระยะเวลา เช่น 3, 6, และ 12 เดือน ทยอยฝากจำนวนเท่าๆกันจนครบระยะเวลา การคิดดอกเบี้ยของสองแบบนี้จะแตกต่างกัน ซึ่งการใช้บัญชีเงินฝากประเภทนี้ เหมาะสำหรับการออมเงิน และดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะสูงกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประเภทออมทรัพย์

45 ประเภทของเงินฝาก เงินฝากธนาคารในตลาดปัจจุบันมีอยู่ 5 ประเภท คือ
ประเภทของเงินฝาก เงินฝากธนาคารในตลาดปัจจุบันมีอยู่ 5 ประเภท คือ 1. เงินฝากออมทรัพย์ ใช้เพื่อรองรับในการใช้จ่ายประจำวัน มักใช้คู่กับบัตร ATM เพื่อความสะดวกในการเบิก ถอนใช้จ่าย เป็นเงินที่ไม่ค่อยอยู่กับธนาคารนานนัก ทำให้ธนาคารเสียโอกาสในการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร ฉะนั้นจึงให้อัตราดอกเบี้ยต่ำมาก 2. เงินฝากกระแสรายวัน ใช้ในวงธุรกิจ สำหรับออกเช็คเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัท เงินที่เข้าออกบัญชีนี้ธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นเงินฝากธนาคาร เนื่องจากเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา และบัญชีประเภทนี้ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า 3. เงินฝากประจำ

46 ประเภทของเงินฝาก (ต่อ)
4. ตั๋วแลกเงิน ตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นเงินฝากของธนาคาร โดยผู้ฝากจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร มี 2 แบบคือ แบบที่ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด และแบบที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ การออกตั๋วแลกเงินนั้น ธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าประกันคุ้มครองเงินฝาก ทำให้ต้นทุนของธนาคารต่ำลง จึงทำให้ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากเงินได้รับจะสูงกว่าเงินฝากประจำ 5. เงินฝากปลอดภาษี รัฐบาลประกาศยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ทำให้ธนาคารต่างๆมีบัญชีเงินฝากแบบปลอดภาษีนี้เป็นจำนวนมาก และมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ได้มากกว่าปกติและมีเงื่อนไขการฝากที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร การเลือกฝากเงินในบัญชีเงินฝากที่ถูกประเภทนั้น จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการฝากเงินได้อย่างเต็มที่

47

48

49

50

51

52

53

54

55


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google