งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

4 บทนิยาม ผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
หมวด 1 การทวงถามหนี้ ได้แก่ (มาตรา 3) 1. เจ้าหนี้ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งเป็น ผู้ให้สินเชื่อ 2. ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้บริโภค เช่น ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

5 3. ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่า ด้วยการพนัน เช่น บ่อนไก่ สนามมวย เป็นต้น 4. เจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีสิทธิ์รับชำระหนี้อันเกิดจาการกระทำ ที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ เช่น ร้านขายของชำ หอพัก โรงแรม ทั้งนี้ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 5. ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้

6 6. ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ 7. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 8
6. ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ 7. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 8. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สรุปคือ (1) ครอบคลุมผู้ทวงถามหนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ผู้ทวงถามหนี้ในกรณีใดๆก็ตาม (2) หนี้ที่ทวงถาม คือ หนี้ทุกประเภท รวมทั้งหนี้ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

7 ตาม 1. “ผู้ให้สินเชื่อ” หมายความว่า
(ก)บุคคล (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งให้สินเชื่อทางการค้าปกติ เช่น ธนาคารและสถาบัน การเงินต่างๆ (ข)บุคคล (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อต่อไปทุกทอด

8 สินเชื่อ หมายความว่า สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดา
โดยการให้กู้ยืมเงิน, การให้บริการ บัตรเครดิต, การให้เช่าซื้อ, การให้เช่า แบบลิสซิ่ง และสินเชื่อรูปแบบอื่น ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

9 การให้เช่าแบบลิสซิ่ง คือ
การทำสัญญาที่ทำให้ผู้เช่าได้สินค้า เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องจักรมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบธุรกิจโดยที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ ในสินค้านั้น และไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ในคราวเดียว แต่จะใช้วิธีค่อยๆทยอยจ่ายตามที่ตกลงไว้เมื่อสิ้นสุด สัญญาเช่าโดยทั่วไปลูกค้ามีทางเลือกว่าจะซื้อ/ต่อสัญญาเช่า/ หรือว่าส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า

10 ลูกหนี้ หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
และให้หมายความถึงผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย

11 “ธุรกิจทวงถามหนี้” การรับจ้างทวงถามหนี้ ไม่ว่าโดยตรง หมายความว่า
หรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ แต่ไม่รวมถึง การทวงถามหนี้ของทนายความ ซึ่งกระทำแทนลูกความของตน (ไม่ถือว่า เป็นธุรกิจการทวงถามหนี้)

12 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้
หมายความว่า (1) ที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ (2) สถานที่ทำงานของลูกหนี้ (3) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (4) สถานที่ติดต่อโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้

13 (คณะกรรมการที่ส่วนกลาง)
หมายความว่า คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (คณะกรรมการที่ส่วนกลาง)

14 นายทะเบียน หมายความว่า
ผู้ซึ่งรมว.มท.แต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.นี้

15 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่ง รมว.มท.แต่งตั้งตาม
การเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ให้ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้

16 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการหนี้
จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ นายคารม คำพิทูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการหนี้

17 กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 วิเคราะห์ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google