งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ ( แห่ง ) 937681.72 2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมี ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ( แห่ง ) 413995.12 3. จัดประชุมเสริมสร้างเครือข่ายฯ ( ครั้ง ) 6583.33

2 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ ตัวชี้วัดแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รักบารแนะนำส่งเสริม ( แห่ง ) 22100 2. อัตราการออมต่อคนเพิ่มขึ้น ( บาท ) 600,525 1,332,260221.85 3. สมาชิกได้รับการปลูกฝังวินัยการออม ( ราย ) 200206103

3 กิจกร รม 1 กิจกร รม 2 กิจกร รม 3 กิจกร รม 4 กิจกร รม 5 กิจกร รม 6 การส่งเสริมพัฒนาสินค้า / ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน ตัวชี้วัดแผนผลร้อยละ 1. บรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนา ( แห่ง ) 11100 2. โรงเรือนกลุ่มเป้าหมายปี 54 ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ( แห่ง ) 11100 3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ( ผลิตภัณฑ์ ) 33100 4. สินค้าแปรรูปได้รับการรับรอง ( ราย ) 100432 5. โรงเรือนที่ได้รับการปรับปรุงปี 53 ได้รับการรับรอง ( แห่ง ) 11100 6. ยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ( บาท ) 102,600 104,800 102.14

4 กิจกรร ม 1 การพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดแผนผลร้อยละ 1. กลุ่มอาชีพพื้นฐานรับการถ่ายทอดความรู้ ( แห่ง ) 22100 2. กลุ่มอาชีพพื้นฐานได้รับการพัฒนา ( แห่ง ) 22100 3. กลุ่มอาชีพพื้นฐานได้รับการพัฒนาเครือข่าย ( ครั้ง ) 2150 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2


ดาวน์โหลด ppt กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google